XALCOM ®

Läs Fass-texten för detta läkemedel

Fass-texten är LIFs läkemedelsinformationsdokument som är särskilt framtagen för förskrivare och vårdpersonal.

Välj förpackning och beredningsform i listan nedan, informationen hämtas direkt från FASS.se.

Du kan hitta mer information på www.fass.se

Läkemedelsinformation från FASS.se

Xalcom®

Pfizer

Ögondroppar, lösning   50 mikrogram/ml + 5 mg/ml  Information om läkemedelsformer

(Lösningen är klar och färglös.)


Medel mot glaukom

  ReceptbelagtAlla förpackningar har förmån
 

Aktiva substanser

Latanoprost
Timolol

ATC-kod

S01ED51

(visar liknande läkemedel)

 

Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen


Information om innehållet på denna sida (öppnas i nytt fönster)   Vad är en FASS-text?

OK
Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-09-15.

Indikationer

Sänkning av det intraokulära trycket (IOP) hos patienter med öppenvinkelglaukom och okulärhypertension, vilka inte svarar tillräckligt på topikalabetablockerare eller prostaglandinanaloger.

Kontraindikationer

Xalcom är kontraindicerat för patienter med:

  • Reaktiv luftvägssjukdom, inklusive bronkialastma eller bronkialastma i anamnesen, allvarlig kronisk obstruktiv lungsjukdom.

  • Sinusbradykardi, sjuka sinusknuta syndromet, sino-atriellt block, atrioventrikulärt block (grad II eller III) som inte kontrolleras med en pace-maker. Symtomgivande hjärtsvikt, kardiogenchock.

  • Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne.

Dosering

Dosering


Vuxna (inklusive äldre patienter)

Rekommenderad behandling är en droppe dagligen i det sjuka ögat/ögonen.

Om ett doseringstillfälle hoppats över skall behandlingen fortsätta nästa dag enligt det normala schemat. Dosering av Xalcom bör ej överstiga en droppe dagligen.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för barn och ungdomar har inte fastställts.


Administreringssätt

Kontaktlinser ska avlägsnas före administrering av ögondropparna och kan återinsättas efter 15 minuter. Om mer än ett ögonpreparat används bör preparaten ges med minst 5 minuters mellanrum.


Nasolakrimal ocklusion eller att ha slutna ögonlock under 2 minuter, reducerar det systemiska upptaget. Detta kan resultera i en minskning av de systemiska biverkningarna och en ökning av den lokala effekten.

Varningar och försiktighet

Systemiska effekter

Liksom för andra ögondroppar absorberas Xalcom systemiskt. Beroende på den betaadrenerga komponenten, timolol, kan samma kardiovaskulära och pulmonellabiverkningar som med systemiska betablockerare uppträda. Incidensen för systemiska biverkningar vid administrering av ögondroppar är lägre än vid systemisk administration. För att minska systemisk absorption, se avsnitt Dosering.


Hjärtat

Innan behandling med betablockerare till patienter med hjärt-kärlsjukdomar (som kranskärlssjukdom, Prinzmetals angina och hjärtsvikt) och hypotoni påbörjas bör en noggrann bedömning göras och behandling med andra aktiva substanser övervägas. Patienter med hjärt-kärlsjukdomar bör följas noggrant avseende tecken på försämring av sjukdomen och biverkningar.


Betablockerare bör endast användas med försiktighet till patienter med atrioventrikulärt (AV) block grad I med anledning av dess negativa effekt på överledningstiden.


Symtom från hjärtat och enstaka dödsfall i samband med hjärtsvikt har rapporterats efter administrering av timolol.


Blodkärl

Patienter med allvarliga cirkulatoriska störningar/sjukdomar (t.ex. allvarlig form av Raynauds sjukdom eller Raynauds fenomen) bör behandlas med försiktighet.


Andningsvägar

Luftvägsreaktioner, inkluderande dödsfall på grund av bronkospasm hos patienter med astma har rapporterats efter administrering av ögondroppar innehållande betablockerare. Xalcom bör administreras med försiktighet till patienter med mild eller medelsvår kronisk obstruktiv lungsjukdom och endast om den potentiella nyttan överväger den potentiella risken.


Hypoglykemi/diabetes

Betablockerare bör administreras med försiktighet till patienter med spontan hypoglykemi och till patienter med labil diabetes eftersom betablockerare kan maskera tecken och symtom på akuthypoglykemi.


Betablockerare kan också maskera tecken på hypertyreoidism.


Korneal sjukdom

Ögondroppar innehållande betablockerare kan inducera torrhet i ögonen. Patienter med sjukdomar i hornhinnan bör behandlas med försiktighet.


Andra betablockerande medel

Effekten på intraokulärt tryck eller de kända effekterna på systemisk betablockad kan förstärkas när timolol ges till patienter som står på ett oralt betablockerande medel. Effekten ska följas upp noggrant hos dessa patienter. Användning av två topikala betaadrenerga blockerande medel rekommenderas inte (se avsnitt Interaktioner).


Anafylaktiska reaktioner

Under behandling med betablockerare kan patienter med atopi eller svår anafylaktisk reaktion mot en rad olika allergener i anamnesen vara mer reaktionsbenägna för upprepad exponering för sådana allergener och svarar eventuellt inte på vanliga doser av adrenalin, som används för att behandla anafylaktiska reaktioner.


Koroidalavlossning

Efter filtrationskirurgi har koroidalavlossning rapporterats i samband med behandling med kammarvattenproduktionshämmande terapi (t.ex. timolol, acetazolamid).


Anestesi vid kirurgi

Den systemiska effekten av β-agonister t.ex. adrenalin kan blockeras av ögondroppar som innehåller betablockerare. Narkosläkaren ska därför informeras om att patienten behandlas med timolol.


Samtidig behandling med andra läkemedel

Timolol kan interagera med andra läkemedel, se avsnitt Interaktioner.


Andra prostaglandinanaloger

Samtidig lokal användning av två betablockerare eller fler prostaglandinderivat rekommenderas inte. (se avsnitt Interaktioner).


Förändring av irispigmentering

Latanoprost kan gradvis förändra ögats färg genom en ökning av det bruna pigmentet i iris. I likhet med erfarenheten från behandling med latanoprost ögondroppar observerades en ökad irispigmentering hos 16-20 % av de patienter som behandlades med Xalcom upp till 1 år (baserat på fotografier). Denna effekt har framför allt observerats hos patienter med melerade ögon, dvs grön-brun, gul-brun, eller blå/grå-brun. Färgförändringen beror på ökat melanininnehåll i irisstromats melanocyter. Vanligtvis utbreder sig det bruna pigmentet runt pupillen koncentriskt mot periferin, men hela iris eller delar av den kan bli mer brunfärgad. Hos patienter med homogent blå, grå, gröna eller bruna ögon har färgförändringen noterats endast i ett fåtal fall under två års behandling med latanoprost i kliniska prövningar.


Färgförändringen uppträder långsamt och upptäcks först efter månader eller år. Den har inte haft samband med andra symptom eller patologiska förändringar. Efter avbruten behandling har ingen ytterligare förändring skett, men den förändrade irisfärgen kan vara bestående.


Irisnaevi och fräknar påverkas ej av behandlingen.


Ansamling av pigment i trabekelverket eller i främre kammaren i övrigt har inte noterats, men behandlade patienter bör undersökas regelbundet. Beroende på den kliniska situationen kan behandlingen avbrytas om ökad irispigmentering uppträder.

Innan behandling påbörjas skall patienten informeras om möjligheten att irisfärgen förändras. Behandling av personer med ensidigt glaukom kan resultera i permanent heterokromia iridis.


Förändring av ögonlock och ögonfransar


Mörkfärgning av ögonlocken, som kan vara reversibel, har rapporterats vid användning av latanoprost.


Latanoprost kan gradvis förändra ögonfransar och vellushår i det behandlade ögat. Förändringarna omfattar ökad längd, tjocklek, pigmentering och antal ögonfransar eller hår, samt felriktade ögonfransar. Förändringen av ögonfransarna går tillbaka när behandlingen sätts ut.


Glaukom


Det finns ingen erfarenhet av behandling med latanoprost vid inflammatoriskt, neovaskulärt eller trångvinkelglaukom, öppenvinkelglaukom vid pseudofaki eller pigmentglaukom. Latanoprost har ingen eller obetydlig effekt på pupillen, men det saknas erfarenhet från behandling av akuta attacker av trångvinkelglaukom.


Tills ytterligare erfarenheter har erhållits rekommenderas att behandling av ovanstående tillstånd med Xalcom sker först efter noggrant övervägande.


Herpetisk keratit


Latanoprost ska användas med försiktighet till patienter med herpetisk keratit i anamnesen och bör undvikas vid fall av aktiv keratit orsakad av herpes simplex och till patienter som har haft återkommande herpetisk keratit i samband med prostaglandinanaloger.


Makulaödem


Makulaödem, inklusive cystiskt makulaödem (CME), har rapporterats under behandling med latanoprost. Dessa fall har vanligen berört patienter med afaki eller pseudofaki med rupturerad bakre linskapsel, eller andra kända riskfaktorer för makulaödem. Xalcom bör ges först efter noggrant övervägande till dessa patienter.


Konserveringsmedel

Xalcom innehåller bensalkoniumklorid, som är ett vanligt konserveringsmedel i ögonläkemedel. Bensalkoniumklorid har rapporterats kunna orsaka punktat keratopati och/eller toxisk ulcerativkeratopati, kan orsaka ögonirritation och är känt för att missfärga mjuka kontaktlinser. Noggrann övervakning krävs vid frekvent eller förlängd behandling med Tavu hos patienter med torra ögon, eller vid tillstånd när hornhinnan är engagerad.


Kontaktlinser


Kontaktlinser kan absorbera bensalkoniumklorid och de skall avlägsnas före instillation av ögondropparna och kan återinsättas efter 15 minuter (se avsnitt Dosering).

Interaktioner

Inga specifika interaktionsstudier har utförts med Xalcom.


Paradoxal höjning i intraokulärt tryck har rapporterats vid samtidig användning av två prostaglandinanaloger för ögonbruk. Användning av två eller fler prostaglandiner, prostaglandinanaloger eller prostaglandinderivat rekommenderas därför inte.


Det finns en potential för additiva effekter som leder till hypotension och/eller påtaglig bradykardi när ögondroppar innehållande betablockerare ges tillsammans med orala kalciumkanalblockerare, betaadrenerga blockerande medel, antiarytmimedel (inklusive amiodaron), digitalisglykosider, parasympatomimetika och Guanetidin.


Förstärkt systemisk betareceptorblockad (t ex minskad hjärtfrekvens, depression) har rapporterats vid kombinationsbehandling med CYP 2D6-hämmare (t.ex. kinidin, fluoxetin, paroxetin) och timolol.


Effekten på intraokulärt tryck eller de kända effekterna på systemisk betablockad kan förstärkas när Xalcom ges till patienter som står på ett oralt betaadrenergt blockerande medel, och användning av två eller fler topikala betaadrenerga blockerande medel rekommenderas inte.


Mydriasis har rapporterats vid enstaka tillfällen när ögondroppar innehållande timolol givits tillsammans med adrenalin (epinefrin).


Den hypertensiva reaktionen vid plötsligt utsättande av klonidin kan förstärkas vid intag av betablockerare.


Betablockerare kan öka den hypoglykemiska effekten av läkemedel mot diabetes. Betablockerare kan maskera tecknen och symptomen på hypoglykemi (se avsnitt Varningar och försiktighet).
Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori C.

Latanoprost

Det finns inga adekvata och data från användning av latanoprost på gravida kvinnor. Djurstudier har visat reproduktiv toxicitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Den potentiella risken för människa är okänd.


Timolol

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med timolol saknas. Timolol skall inte användas under graviditet såvida det inte är absolut nödvändigt. För att minska det systemiska upptaget, se avsnitt Dosering.


Epidemiologiska studier har inte visat på missbildande effekter men har visat en risk för intrauterin tillväxthämning när betablockerare ges oralt. Dessutom har tecken och symtom på betablockad (t ex bradykardi, hypotoni, andnöd och hypoglykemi) observerats hos det nyfödda när betablockerare har administrerats fram till förlossningen. Det nyfödda barnet bör noga övervakas under dess första dagar i livet om Xalcom ges under graviditeten och fram till förlossningen.


Följaktligen bör inte Xalcom användas under graviditet (se avsnitt Prekliniska uppgifter).


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp IVa.

Timolol utsöndras i bröstmjölk. Vid terapeutiska doser av ögondroppar innehållande timolol blir dock mängden som utsöndras i bröstmjölk så låg att inga kliniska symtom på betablockad kan uppkomma hos barnet. För att minska systemiskt upptag, se avsnitt Dosering.


Latanoprost och dess metaboliter kan passera över i modersmjölken. Xalcom bör inte användas av ammande mödrar.


Fertilitet

Varken latanoprost eller timolol har visats ha någon effekt på mäns eller kvinnors fertilitet i djurstudier.


Trafik

Användning av ögondroppar kan tillfälligt ge upphov till dimsyn. Så länge detta kvarstår bör patienter inte köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar

För latanoprost hänför sig majoriteten av biverkningarna till det okulära systemet. Data från förlängnings-fasen i Xalcoms pivotala studier, visade att 16-20 % av patienterna utvecklade irispigmentering som kan bli permanent. I en öppen 5 års säkerhetsstudie med latanoprost utvecklade 33 % av patienterna irispigmentering (se avsnitt Varningar och försiktighet). Andra okulära biverkningar är generellt övergående och uppstår vid dosadministrering. För timolol är de allvarligaste biverkningarna systemiska av sin natur och inkluderar bradykardi, arytmi, kroniskhjärtinsufficiens, bronkospasm och allergiska reaktioner.


Liksom för andra ögondroppar absorberas timolol till systemcirkulationen. Detta kan orsaka biverkningar som liknar de som kan ses för systemiska betablockerare. Incidensen för systembiverkningar efter administrering av ögondroppar är lägre än vid systemisk administrering. De uppräknade biverkningarna inkluderar reaktioner som observerats inom klassen oftalmologiska betablockerare.


Behandlingsrelaterade biverkningar förekommande i kliniska studier med Xalcom listas nedan.


Biverkningarna är klassificerade enligt frekvens: mycket vanlig (≥1/10), vanlig (≥1/100 och <1/10), mindre vanlig (≥1/1000 och <1/100), sällsynt (≥1/10 000, <1/1000), mycket sällsynt (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Tabell 1: Biverkningar i studier med Xalcom

Organsystem

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga

≥1/100, <1/10

Mindre vanliga

≥1/1 000, <1/100

Centrala och perifera nervsystemetHuvudvärk

Ögon

Hyperpigmentering av iris

Ögonsmärta, ögonirritation (inklusive sveda, brännande känsla, klåda, främmande kroppskänsla) 

Korneala störningar, konjunktivit, blefarit, hyperemi i ögat, dimsyn, ökad lakrimation

Hud och subkutanvävnadUtslag, klåda

Ytterligare biverkningar har rapporterats i samband med användning av de individuella komponenterna i Xalcom antingen i kliniska studier, spontanrapporter eller i tillgänglig litteratur.


För latanoprost är dessa:

Tabell 2: Biverkningar av latanoprost

Organsystem

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Herpetisk keratit

Centrala och perifera nervsystemet

Yrsel

Ögon

Ögonfrans- och vellushårförändringar (ökad längd, tjocklek, pigmentering och antal ögonfransar), punktat keratit, periorbitalt ödem, irit, uveit, makulaödem inklusive cystiskt makulaödem, torra ögon, keratit, kornealt ödem, korneala erosioner, trichiasis, iriscysta, fotofobi, förändringar periorbitalt och på ögonlock resulterande i fördjupning av ögonlocksfåran, ögonlocksödem, lokaliserad hudreaktion på ögonlocken, pseudopemfigoid i bindhinnan+, mörkfärgning av ögonlockshuden

Hjärtat

Angina, instabil angina, hjärtklappning

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Astma, förvärrad astma, dyspné

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Myalgi, artralgi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Bröstsmärtor

+Kan eventuellt ha samband med konserveringsmedlet bensalkoniumklorid


För timolol är dessa:

Tabell 3: Biverkningar av timololmaleat (okuläradministrering)

Organsystem

Biverkningar

Immunsystemet

Systemiska allergiska reaktioner inklusive anafylaktisk reaktion, angioödem, urtikaria, lokaliserade och generaliserade utslag, pruritus

Metabolism och nutrition

Hypoglykemi

Psykiska störningar

Minnesförlust, insomnia, depression, mardrömmar

Centrala och perifera nervsystemet

Cerebrovaskulär händelse, cerebral ischemi, yrsel, förvärrade tecken och symtom på myasthenia gravis, parestesi, huvudvärk, synkope

Ögon

Koroidalavlossning efter filtrationskirurgi (se avsnitt Varningar och försiktighet), korneal erosion, keratit, diplopi, minskad korneal känslighet, tecken och symtom på okulär irritation (t.ex. brännande, stickande, kliande känsla, tårflöde och röda ögon), torra ögon, ptos, blefarit, dimsyn

Öron och balansorgan

Tinnitus

Hjärtat

Hjärtstopp, hjärtsvikt, atrioventrikulärt block, kroniskhjärtsvikt, bröstsmärta, arytmi, bradykardi, ödem, hjärtklappning

Blodkärl

Kalla händer och fötter, hypotoni, Raynauds fenomen

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Bronkospasm (företrädesvis hos patienter med existerande bronkospastisk sjukdom), hosta, dyspné

Magtarmkanalen

Buksmärta, kräkning, diarré, muntorrhet, dysgeusi, dyspepsi, illamående

Hud och subkutanvävnad

Hudutslag, psoriasisutslag, förvärrad psoriasis, alopeci

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Myalgi

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Sexuell dysfunktion, minskad libido

Allmänna symtom och/eller symtom vad administreringsstället

Asteni, trötthet

Mycket sällsynta fall av förkalkning av hornhinnan har associerats med användningen av fosfatinnehållande ögondroppar hos vissa patienter med redan betydande skada på hornhinna.

Överdosering

Inga data finns att tillgå beträffande överdosering av Xalcom hos människa.

Symtom på systemisk överdosering av timolol är följande: bradykardi, hypotension, bronkospasm och hjärtstillestånd. Om sådana symtom uppträder bör behandlingen vara symtomatisk och understödjande. Studier har visat att timolol ej är dialyserbart.

Förutom okulär irritation och konjunktivalhyperemi är inga okulära eller systemiska effekter kända vid lokal överdosering av latanoprost.


Om latanoprost av misstag intas peroralt kan följande information vara av värde: Behandling: Om befogat ventrikeltömning. Symtomatisk behandling. Latanoprost metaboliseras i stor utsträckning via första passage effekten genom levern. Intravenösinfusion av 3 mikrog/kg hos friska frivilliga gav inga symtom, men en dos på 5,5-10 mikrog/kg resulterade i illamående, buksmärtor, yrsel, matthet, blodvallningar och svettningar. Dessa effekter var svaga till måttliga och avtog utan behandling inom 4 timmar efter avslutad infundering.Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Xalcom består av två komponenter: latanoprost och timololmaleat. Båda sänker ett förhöjt intraokulärt tryck (IOP) genom olika verkningsmekanismer. Den kombinerade effekten leder till förstärkt sänkning av IOP jämfört med respektive komponent var för sig.

Latanoprost, en analog till prostaglandin F2alfa, är en selektiv prostanoid FP-receptor-agonist, som sänker IOP genom att öka utflödet av kammarvatten. Huvudmekanismen utgörs av ökat uveoskleralt avflöde. Dessutom har en viss ökning av utflödeskapaciteten (en minskning av utflödesmotståndet trabekelverket) rapporterats hos människa. Latanoprost saknar effekt på kammarvatten-produktionen, på blod-kammarvattenbarriären och på den intraokulära blodcirkulationen. Kronisk latanoprostbehandling av apor som genomgått extrakapsulärlinsextraktion påverkade inte de retinala blodkärlen vid fluoresceinangiografi. Vid korttidsbehandling av pseudofaka patienter har latanoprost inte orsakat fluoresceinläckage från retinala blodkärl.

Timolol är en beta1- och beta2-adrenerg (icke-selektiv) receptorblockerare som inte har någon signifikantsympatomimetisk, direkt myokardiedepressiv eller membranstabiliserande verkan. Timolol sänker IOP genom att minska bildningen av kammarvatten i det ciliära epitelet. Den exakta verkningsmekanismen är inte helt känd, men sannolikt föreligger en hämning av den ökade syntesen av cykliskt AMP som orsakas av endogen beta-adrenerg stimulans. Timolol påverkar inte blod-kammarvattenbarriärens permeabilitet för plasmaproteiner i någon signifikant grad. Hos kaniner hade timolol ingen effekt på det regionala okulära blodflödet efter kronisk behandling.


Farmakodynamiska effekter


Kliniska effekter

I dostitreringsstudier gav Xalcom en signifikant större genomsnittlig sänkning av ögontrycket över dagen jämfört med latanoprost och timolol en gång dagligen som monoterapi. I två välkontrollerade, dubbelblinda kliniska sexmånadersstudier jämfördes den ögontryckssänkande effekten av Xalcom med latanoprost respektive timololmonoterapi på patienter med ett IOP på 25 mmHg eller högre. Efter en 2-4 veckors run-in period med timolol (genomsnittlig sänkning av IOP på 5 mmHg från inklusion), observerades ytterligare minskning av genomsnittliga ögontrycket över dagen på 3,1, 2,0 och 0,6 mmHg efter 6 månaders behandling med Xalcom, latanoprost respektive timolol (två gånger dagligen). Den ögontryckssänkande effekten av Xalcom kvarstod under en öppen förlängning av dessa studier under 6 månader.


Existerande data tyder på att den ögontryckssänkande effekten kan vara större med kvällsdosering än med morgondosering. När man överväger rekommendation av antingen morgon- eller kvällsdosering bör bedömningen av patientens livsstil och förmodad compliance göras.


Resultat från studier indikerar att behandling med latanoprost en gång dagligen kombinerat med timolol två gånger dagligen kan vara effektivt även i de fall där behandlingen med den fasta kombinationen har otillräcklig effekt.


Sänkningen av ögontrycket börjar inom en timme och maximal effekt erhålls inom sex till åtta timmar. Adekvat trycksänkande effekt av Xalcom kvarstår upp till 24 timmar vid upprepad dosering.

Farmakokinetik

Latanoprost

Latanoprost är en isopropylester prodrug som själv är inaktiv men som hydrolyseras av esteraser i hornhinnan till sin syraform och blir biologiskt aktiv. Prodrugen absorberas väl av kornea. Allt läkemedel som når kammarvattnet har hydrolyserats under den korneala passagen. Humanstudier med topikaladministrering av latanoprost tyder på att högsta koncentrationen i kammarvattnet, ca 15-30 ng/ml, uppträder efter ca 2 timmar. Efter topikaladministrering till apa distribueras latanoprost framför allt i det främre segmentet, konjunktiva och ögonlocken.


Syraformen av latanoprost har en plasma-clearance på 0,40 l/h/kg och en liten distributionsvolym, 0,16 l/kg, vilket medför en kort halveringstid i plasma, 17 minuter. Efter topikalokuläradministrering är den systemiska biotillgängligheten hos syraformen av latanoprost 45%. Syraformen av latanoprost har en plasmaproteinbindning på 87%.


Syraformen av latanoprost metaboliseras praktiskt taget inte alls i ögat. Den huvudsakliga metabolismen sker i levern. I djurstudier utövar huvudmetaboliterna 1,2-dinor- och 1,2,3,4-tetranor-formerna ingen eller endast svag biologisk aktivitet, och utsöndring sker primärt via urinen.


Timolol

Den maximala koncentrationen av timolol i kammarvatten uppnås omkring 1 timme efter topikaladministrering av ögondroppar. En del av dosen absorberas systemiskt. Maximal plasmakoncentration på 1 ng/ml uppnås 10-20 minuter efter topikaladministrering av en ögondroppe till vardera ögat en gång dagligen (300 mikrog/dag). Halveringstiden för timolol i plasma är omkring 6 timmar. Timolol metaboliseras i stor utsträckning i levern. Metaboliterna utsöndras tillsammans med oförändrat timolol via urinen.


Xalcom

Ingen farmakokinetiskinteraktion mellan latanoprost och timolol har observerats, även om en 2-faldig ökning av koncentrationen av syraformen av latanoprost i kammarvatten observerades 1-4 timmar efter administrering av Xalcom jämfört med latanoprost i monoterapi.

Prekliniska uppgifter

Den okulära och systemiska säkerhetsprofilen för de enskilda komponenterna är väl fastställd. Inga negativa okulära eller systemeffekter har observerats hos kanin som behandlats topikalt med den fasta kombinationen eller med samtidigt tillförsel av latanoprost och timolol. Studier gällande farmakologisk säkerhet, gentoxicitet och carcinogenicitet som gjorts på de båda komponenterna har inte indikerat några särskilda risker för människa. Latanoprost har ej funnits påverka sårläkning av kornea hos kanin. Vid administrering av timolol mer än en gång dagligen hämmades dock denna process i kanin- och apöga.

Latanoprost har ej konstaterats påverka fertiliteten hos han- och honråtta och har ej heller visat teratogena effekter hos råtta och kanin.

Ingen embryotoxicitet har observerats hos råtta efter intravenösadministrering av doser upp till 250 mikrogram/kg/dag. Latanoprost orsakade dock embryofetal toxicitet i form en ökad incidens av sen resorption och abort, samt av minskad fostervikt hos kanin vid intravenösa doser på 5 mikrogram/kg/dag (ungefär 100 gånger den kliniska dosen) och högre. Timolol visade inga effekter på fertiliteten hos råtta eller teratogena effekter hos mus, råtta och kanin.

Innehåll

1 ml innehåller latanoprost 50 mikrogram och timolol 5 mg som timololmaleat. Natriumklorid, bensalkoniumklorid 200 mikrogram/ml, natriumdivätefosfat, monohydrat, dinatriumfosfat, vattenfri saltsyralösning (till pH 6.0), natriumhydroxidlösning (till pH 6.0), vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

In vitro studier har visat att en utfällning sker när ögondroppar innehållande tiomersal blandas med Xalatan. Om sådana läkemedel används samtidigt med Xalcom bör ögondropparna ges med minst 5 minuters mellanrum.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Förvaras i kylskåp (2 oC­-8 oC).

Öppnad flaska: Förvaras vid högst 25 oC.

Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Säkerhetsförslutningen skall avlägsnas före användandet.

Förpackningsinformation

XALCOM®
Ögondroppar, lösning 50 mikrogram/ml + 5 mg/ml Lösningen är klar och färglös.
3 x 2.5 milliliter flaska, 298:24, F

Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan