TORISEL ®

Torisel används för behandling av njurcancer och mantelcellslymfom
Torisel (Temsirolimus) är en mTOR-hämmare för intravenöst bruk, riktad mot ett intracellulärt signalprotein (mTOR- mammalian target of rapamycin) som har stor betydelse för proteinsyntes, celldelning, och tillväxt av cancerceller.

Vad är mTOR?

mTOR (mammalian target of rapamycn) är ett intracellulärt signalprotein (serin-threoninkinas) som har stor betydelse för proteinsyntes, celldelning och tillväxt i cancertumörer. Ökad mTOR-signalering är en del av sjukdomsförloppet vid cancer både i sig själv, men också genom sin stimulering av andra tillväxtsignaler av vikt vid cancer, bl.a. HIF-1α (hypoxi-inducerbar faktor) som i sin tur stimulerar en ökad produktion av VEGF (vaskulära endoteliala tillväxtfaktorn).

HIF1-1α och VEGF är till exempel mycket viktiga komponenter i kärlnybildningen vid njurcancer (angiogenesen), som förser den växande tumören med syre och näring. mTOR stimulerar också ämnesomsättningen och näringsupptaget i cellen. Angiogenes och mTOR-signalering går därför hand i hand i tillväxten av många cancerformer, och bidrar till ökad celltillväxt och celldelning. Hämning av mTOR-signaleringen möjliggör således att tillväxtsignaler och angiogenes blockeras på flera ställen.

Hur verkar Temsirolimus (Torisel)?

Torisel är en selektiv hämmare av mTOR (mammalian target of rapamycin). Torisel binder till ett intracellulärt protein (FKBP-12), och protein–temsirolimuskomplexet binder till och hämmar den mTOR-aktivitet som kontrollerar tumörtillväxten. Förutom att reglera cellcykelns proteiner kan mTOR reglera bildandet av de hypoxi- inducerbara faktorerna (HIF). Dessa transkriptionsfaktorer reglerar tumörers förmåga att anpassa sig till mikromiljöer med syrebrist och producera den kärlstimulerande tillväxtfaktorn vaskulär endotelial tillväxtfaktor (VEGF).

Antitumöreffekten hos Torisel kan därför också delvis ha sin grund i ämnets förmåga att hålla nere nivåerna av HIF och VEGF i tumören eller dess mikromiljö, varigenom kärlnybildningen minskar.

När används Torisel?

  • Vid första linjens behandling av patienter med avancerad njurcancer som har minst tre av sex prognostiska riskfaktorer.
  • Vid behandling av vuxna patienter vid återfall och/eller refraktärt mantelcellslymfom [MCL].

Mer information finns på www.fass.se

Hur används Torisel?

Torisel ges intravenöst som en infusion under 30-60 minuter. Innan Torisel administreras skall intravenöst antihistamin ges för att motverka eventuell allergisk reaktion.

Rekommenderad dos av Torisel vid avancerad njurcancer är 25 mg en gång i veckan, vid mantelcellslymfom 175 mg en gång i veckan under tre veckor, därefter 75 mg en gång i veckan.

Nationella riktlinjer

Torisel rekommenderas för patienter med hög riskprofil som första linjens behandling av metastaserande njurcancer i de svenska nationella behandlingsriktlinjerna, läs mer här

Referenser

Torisel produktresumé

 

PP-TOR-SWE-0002, nov 2016