TERRACORTRIL ®

Läs Fass-texten för detta läkemedel

Fass-texten är LIFs läkemedelsinformationsdokument som är särskilt framtagen för förskrivare och vårdpersonal.
Välj förpackning och beredningsform i listan nedan, informationen hämtas direkt från FASS.se.

Du kan hitta mer information på www.fass.se

Läkemedelsinformation från FASS.se
Välj i listan nedan vilken förpackning/beredningsform du vill se information om.

Terracortril®

Pfizer

Salva   30 mg/g+10 mg/g  Information om läkemedelsformer

(fet, gul)


Mild glukokortikoid (Grupp I) + antibiotikum

  Läkemedlet har miljöinformation ReceptbelagtAlla förpackningar har förmån
 

Aktiva substanser

Hydrokortison
Oxitetracyklin

ATC-kod

D07CA01

(visar liknande läkemedel)

 

Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen


Information om innehållet på denna sida (öppnas i nytt fönster)   Vad är en FASS-text?

OK
Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2012-09-03.

Indikationer

Eksem av olika genes där sekundärinfektion föreligger. Extern otit.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne.

Trumhinneperforation.


Dosering

Ett tunt lager ingnids försiktigt 2-3 gånger dagligen. Sterila kompresser kan användas i de fall, där man önskar täcka det afficierade området.

Behandlingen med salva bör utsättas gradvis.

Undvik kontakt med konjunktivan.

Varningar och försiktighet

Användandet av oxitetracykliner och andra antibiotika kan resultera i överväxt av resistenta organismer, framförallt av Candida samt stafylokocker. Det är därför viktigt att patienten kontrolleras med avseende på detta.

Produkten ska inte användas i ögon.


Användning hos barn

Systemisk användning av tetracykliner under tandutveckling (sista halvan av graviditeten, spädbarnsålder och barndom upp till 8 års ålder) kan leda till permanent missfärgning av tänderna samt försenad utveckling av skelettet. Hypoplasi av emaljen har också rapporterats.

Även om dessa effekter inte är sannolika vid topikal användning av tetracykliner, på grund av den låga dosen, ska riskerna för dessa effekter övervägas.


Om omfattande områden behandlas, eller om en tillslutande teknik används, sker en ökad systemisk absorption av kortikosterioden. Lämpliga försiktighetsåtgärder, framförallt vid behandling av spädbarn samt barn, ska vidtagas.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori A.

Även om det för topikalasteroider inte har rapporterats om risker vid graviditet, så har säkerheten vid användandet under graviditet inte helt säkerställts. Systemisk användning av tetracykliner hos gravida kvinnor har lett till fördröjd skelettutveckling och bentillväxt hos fostret. Terracortril salva bör endast ges till gravida när fördelen med behandlingen överväger risken för fostret.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp II.

Der är inte känt om topikalakortikosteroider eller topikalt applicerade tetracykliner passerar över i modersmjölken. Systemiskt administrerad kortikosteroid samt tetracykliner passerar över i modersmjölken. Nyttan av amningen ska vägas mot möjliga risker för biverkningar hos barnet.

Trafik

Terracortril salva förväntas inte påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Biverkningar

Upp till 2% av patienterna som behandlats med Terracortril har fått biverkningar.


Vanliga (>1/100) Hud: Sveda, klåda, hudirritation.

Sällsynta (<1/1 000)Hud: Bakteriella och mykotiska sekundärinfektioner.


Enstaka fall av allergiska reaktioner inklusive kontaktdermatit har rapporterats.

Överdosering

Överdosering förväntas inte eftersom salvan är avsedd för utvärtes bruk. Om salvan ändå intagits av en olyckshändelse, vidtag de understödjande åtgärder som behövs.Farmakodynamik

Terracortril är en kombination av hydrokortison och oxitetracyklin som gör att preparatet är verksamt vid ytliga inflammatoriska tillstånd där infektion föreligger. Salvan är lämpad för behandling av dermatoser av mer kronisk, fjällande eller lichenifierad typ.

Innehåll

1 g salva innehåller oxitetracyklinhydroklorid motsvarande oxitetracyklin 30 mg, hydrokortison 10 mg. Vitt vaselin, lättflytande paraffin.

Miljöpåverkan

Oxitetracyklin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av oxitetracyklin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att oxitetracyklin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att oxitetracyklin kan bioackumuleras, då data saknas.
Läs mer>>
Stäng>>

Detaljerad miljöinformation


 

Hydrokortison

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av hydrokortison kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att hydrokortison är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att hydrokortison kan bioackumuleras, då data saknas.
Läs mer>>
Stäng>>

Detaljerad miljöinformation


 

Hantering, hållbarhet och förvaring

Förvaras vid högst 25 ºC.

Förpackningsinformation

TERRACORTRIL®
Salva 30 mg/g+10 mg/g (fet, gul)
15 gram tub, 92:18, F