SYNARELA ®

Synarela (nafarelin) är en GnRH-analog som används för nedreglering av hypofysgonadsystemet vid in vitro-fertilisering. Kontinuerlig behandling med Synarela minskar gonadotropinsekretionen och sänker den biologiska aktiviteten hos gonadotropiner  inför hormonstimulering. (1)

Synarela är nässpray som används vid förbehandling inför hormonstimulering. Med Synarela ökar produktionen av könshormoner inledningsvis, för att sedan drastiskt minska. Därmed förhindras ett för tidigt bildande av gulkroppar och att spontan ägglossning sker.

De flesta kvinnor, 99% nedregleras med rekommenderad dos Synarela. (2)


Hur går behandlingen till?

 • Synarela tas som en spraypuff i vardera näsborren morgon och kväll (1)
 • Behandlingen bör starta i tidig follikelfas (dag 1-2) eller i lutealfas (vanligen dag 21). (1)
 • Effekten kontrolleras med blodprov efter ca 2 veckor. (3)
 • Nedreglering sker i minst två veckor innan hormonstimuleringen av äggstockarna inleds vilket sätter fart på äggmognaden (3)
 • Inom 4-8 veckor efter avslutad behandling återfås normal äggstocksfunktion (1)

Biverkningar

En del kvinnor kan under ett par veckor uppleva klimakterieliknande besvär, t.ex. värmevallningar, svettningar och torra slemhinnor i vagina. Huvudvärk, sömnlöshet, viktförändringar, ödem, minskad benmassa, förändrad sexlust och emotionell instabilitet är andra vanliga biverkningar. (1)
För fullständig information, se www.fass.se

Praktisk information (1)

 • 30 dosers sprayflaska räcker cirka 1 vecka, 60 dosers sprayflaska räcker cirka 2 veckor. Vätskan som finns kvar efter 30 respektive 60 doser ska inte användas, risk för otillräcklig dos.
 • Flaskan förvaras stående i förpackningen, inte varmare än 25 ˚C. Tänk på att det kan bli varmt i badrummet.
 • Icke-hormonellt preventivmedel, exempelvis kondom, bör användas vid behandling
 • Vid samtidig användning av avsvällande näsdroppar rekommenderas att dessa tas tidigast 30 minuter efter administrering av Synarela
 • Nysning under eller omedelbart efter doseringen kan påverka absorptionen av Synarela; om nysning uppstår under administreringen bör dosen upprepas.
 • Det är viktigt att kvinnan tar behandlingen på rätt sätt och att hon håller reda på hur många doser hon har tagit; för detta ändamål finns patientinformation med tidplan.

 

Referenser:
1. Produktresumé Synarela www.fass.se
2. Lockwood GM et al. Hum Reprod 1995; 10(2):293-8.
3. www.internetmedicin.se  Behandlingsöversikt: Stimulering inför IVF, ICSI. Torbjörn Hillensjö. Granskad av Bo von Schoultz. Uppdaterad 2010-11-06.

 

Läkemedelsinformation från FASS.se

Synarela®

Pfizer

Nässpray, lösning   200 mikrogram/dos  Information om läkemedelsformer

(klar, färglös till svagt gul vätska)


GnRH-analog

  ReceptbelagtAlla förpackningar har förmån
 

Aktiv substans

Nafarelin

ATC-kod

H01CA02

(visar liknande läkemedel)

 

Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen


Information om innehållet på denna sida (öppnas i nytt fönster)   Vad är en FASS-text?

OK
Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-02-06

Indikationer

Symtomlindring vid endometrios. Förbehandling vid in vitro-fertilisering.

Kontraindikationer

Synarela är kontraindicerat till patienter som:

 • är överkänsliga mot den aktiva substansen, gonadotropin-frisättande hormon (GnRH), GnRH-agonistanaloger eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll

 • har odiagnostiserade onormala vaginala blödningar

Dosering

Endometrios:

Dosen är 400 mikrogram/dygn fördelat på en sprayning (200 mikrogram) i den ena näsborren på morgonen och en sprayning i den andra näsborren på kvällen under 6 månader.

Behandlingen skall påbörjas på menstruationscykelns andra till fjärde dag.


Förbehandling vid in vitro-fertilisering:

Behandlingen bör starta i tidig follikelfas (dag 1-2) eller i lutealfas (vanligen dag 21). Dosen är 800 mikrogram/dygn fördelat på en sprayning i vardera näsborren morgon och kväll.


Nafarelin hämmar ägglossningen. Skulle några doser ha glömts kan ägglossning inträffa. Icke hormonella preventivmedel bör därför rekommenderas under behandling med Synarela.


Vid samtidig användning av avsvällande näsdroppar rekommenderas att dessa tas tidigast 30 minuter efter administrering av Synarela. Nysning under eller omedelbart efter doseringen kan påverka absorptionen av Synarela. Om nysning uppstår under administreringen bör dosen upprepas.


Den vätska som finns kvar i flaskorna efter 30 respektive 60 doser skall ej användas då det finns risk att en för liten dos erhålls.

Varningar och försiktighet

I händelse av missade doser kan ägglossning äga rum och därmed finns möjligheten för befruktning. Patienterna bör därför rekommenderas att använda icke-hormonella preventivmetoder. Om en patient blir gravid under behandlingen måste läkemedelsbehandlingen avbrytas och patienten informeras om riskerna för fostrets utveckling och/eller för missfall. Eftersom det i denna patientpopulation finns en risk för missfall är orsakssambandet med nafarelinacetat oklart.


Liksom för andra läkemedel i denna grupp har ovarialcystor rapporterats under de första två månadernas behandling med nafarelinacetat. Många, dock inte alla, av dessa inträffade hos patienter med polycystiskt ovariesyndrom. Dessa cystor kan försvinna spontant, vanligen efter fyra till sex veckors behandling. I vissa fall kan dock utsättning av läkemedlet och/eller kirurgiskt ingrepp bli nödvändigt.


Behandling av endometrios bör ej överstiga 6 månader. Om fortsatt behandling med nafarelinacetat för endometrios övervägs efter en behandlingsomgång rekommenderas bentäthetsmätning innan ny behandling inleds för att kontrollera att värdena ligger inom normalgränsen.


Hos vuxna sågs mycket liten, om ens någon, minskning av bentätheten i distala radius och andra metakarpalbenet efter sex månaders behandling med nafarelinacetat. Minskning av vertebraltrabekulär bentäthet och total vertebral benmassa var i genomsnitt 8,7% respektive 4,3%. Efter utsättning av behandlingen sågs återhämtning av benmassan. Total vertebral benmassa, uppmätt med hjälp av DPA (dual photon absorptiometry), hade minskat med i genomsnitt 5,9% i slutet av behandlingen. Medelvärdet för total vertebral benmassa undersöktes återigen med DPA sex månader efter behandlingens slut och var då 1,4% lägre än före behandlingen.


Det finns inga kliniska data om användning av nafarelinacetat för kontrollerad ovarialstimulering hos kvinnor med polycystiskt ovarialsyndrom. Det kan emellertid finnas en möjlighet för kraftig follikelstimulering.


Nafarelintillförsel resulterar i en hämning av hypofysgonadsystemet. Inom 4-8 veckor efter avslutad behandling återfås normal funktion. Diagnostiska test av hypofysgonadfunktionen under behandling och upp till 8 veckor efter avslutad behandling kan därför ge felaktiga resultat.


Nysning under eller omedelbart efter dosering kan försämra upptaget av nafarelinacetat. Om patienten nyser efter administreringen kan ytterligare en dosering behövas.


Om avsvällande näsdroppar behövs rekommenderas att dessa tas minst 30 minuter efter doseringen av nafarelinacetat (se avsnitt Interaktioner).


Synarela innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid, som kan orsaka luftvägskonstriktion. Det kan framkalla ödem i nässlemhinnan, särskilt vid längre tids användning. Om kroniskt ödem i nässlemhinnan misstänks ska ett läkemedel för nasalt bruk utan konserveringsmedel användas, om möjligt. Om sådana produkter för intranasalt bruk saknas kan andra beredningsformer av läkemedlet övervägas.


Det finns en ökad risk för depression (som kan vara allvarlig) för patienter som behandlas med GnRH-agonister, som nafarelinacetat. Patienterna bör informeras om detta och behandlas på lämpligt sätt om symtom uppkommer.

Interaktioner

Inga farmakokinetiska interaktionsstudier har genomförts med nafarelinacetat. Eftersom nafarelinacetat är en peptid som främst bryts ner av peptidas och inte av cytokrom P450-enzymer, och läkemedlet är till ungefär 80% bundet till plasmaproteiner vid 4° C, förväntas inga läkemedelsinteraktioner inträffa.


Rinit försämrar inte upptaget av nafarelinacetat.


Hos patienter med perennrinit som använde avsvällande oximetazolinhydroklorid 30 minuter före administrering av nafarelinacetat minskade absorptionen av nafarelinacetat signifikant (med 39% vid AUC0-8h och med 49% vid Cmax) i jämförelse med den absorption som uppnåddes hos patienter med normal nässlemhinna. Patienter som tar nafarelinacetat bör avrådas från samtidig användning av avsvällande läkemedel (se avsnitt Varningar och försiktighet).Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori B:3.

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter inkluderande missbildningar.

Nafarelinacetat bör därför inte användas under graviditet eller vid misstanke om graviditet. Innan behandling med nafarelinacetat påbörjas måste graviditet uteslutas.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp IVa.


Amning rekommenderas ej då uppgifter saknas om huruvida nafarelin utsöndras i modersmjölk.

Trafik

Inga effekter har observerats.

Biverkningar

De flesta biverkningarna är en följd av sänkt östrogenproduktion. Biverkningarna förekommer hos ca 70-80% av patienterna. Vanligast är blodvallningar, som förekommer hos ca 90% av dessa patienter. En annan följd av den sänkta östrogenproduktionen är en reduktion av bentätheten. Endometriosbehandling bör ej överstiga 6 månader (se avsnitt Dosering och Varningar och försiktighet).


Interstitiell pneumoni och lungfibros har rapporterats i ett fåtal fall men sambandet har ej kunnat säkerställas.


Den inledande behandlingen kan orsaka övergående exacerbation av endometrios, medan, långtidsbehandling kan inducera ett menopausalt tillstånd. Följande biverkningar har observerats och rapporterats hos 282 vuxna patienter under behandling med nafarelinacetat, och med följande frekvenser: Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)..


Vuxna


Organsystemklass enligt MedDRA

Frekvens

Biverkningar

Immunsystemet

Vanliga

Överkänslighet mot läkemedlet (bröstsmärtor, dyspné, pruritus, hudutslag, urtikaria)

Endokrina systemet

Vanliga

Östrogenbrist

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

Viktökning

Vanliga

Viktminskning

Psykiska störningar

Mycket vanliga

Affektlabilitet, sänkt libido

Vanliga

Depression, emotionell instabilitet (Långtidsbehandling), insomnia, ökad libido

Mindre vanliga

Depression, emotionell instabilitet (Korttidsbehandling)

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Huvudvärk

Vanliga

Parestesi

Ögon

Sällsynta

Synpåverkan

Blodkärl

Mycket vanliga

Blodvallningar

Vanliga

Hypertoni, hypotoni

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mycket vanliga

Rinit

Vanliga

Irritation i nässlemhinnan

Hud och subkutanvävnad

Mycket vanliga

Akne, seborré

Vanliga

Hirsutism

Mindre vanliga

Alopeci

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mycket vanliga

Myalgi

Mindre vanliga

Artralgi

Sällsynta

Artrit

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mycket vanliga

Bröstatrofi, vulvovaginal torrhet

Vanliga

Minskad bröstkörtelstorlek, inducerad menopaus, blödning från uterus

Mindre vanliga

Bröstförstoring, ovarialcysta

Ingen känd frekvens

Ovariellt hyperstimuleringssyndrom

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Ödem

Undersökningar

Vanliga

Minskad bentäthet


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Hos djur gav subkutanadministrering av upp till 60 gånger den rekommenderade dosen till människa (uttryckt i mikrogram/kg) inga biverkningar. Peroralt administrerat nafarelinacetat genomgår enzymatisk nedbrytning i magtarmkanalen och är därför inaktivt.


Behandling av överdosering bör vara symtomatisk och understödjande.Farmakodynamik

Nafarelin är en syntetisk decapeptidanalog till det naturliga gonadotropinfrisättande hormonet GnRH. I enstaka dos stimulerar nafarelin frisättande av gonadotropinerna LH och FSH, som i sin tur ger en ökning av östrogen- och testosteronproduktionen. Vid upprepad dosering försvagas denna stimulering och inom tre till fyra veckor erhålls istället en minskad gonadotropinsekretion och/eller gonadotropiner med lägre biologisk aktivitet. Detta resulterar hos kvinnan i ett reversibelt menopausalt tillstånd med låga östradiolnivåer. Vid in vitro-fertilisering utnyttjas effekten för att undvika prematur luteinisering och spontan ovulation.

Farmakokinetik

Nafarelin absorberas snabbt efter intranasaladministrering. Biotillgängligheten varierar mellan 1,2-5,6%. Används avsvällande näsdroppar kortare tid än 30 minuter före behandling med Synarela kan absorptionen försämras. Maximal plasmakoncentration uppnås inom 20 minuter och halveringstiden i plasma är cirka fyra timmar. Nafarelin binds till cirka 80% till plasmaproteiner.

Distributionsvolymen varierar från 0,2-0,5 l/kg och total clearance från 0,7-1,4 ml/min/kg.

Sex huvudmetaboliter har påvisats. Dessa metaboliter är sannolikt inaktiva.

Nafarelin utsöndras i faeces och urin (cirka 45-55% respektive cirka 20-45%).

Prekliniska uppgifter

Reproduktionsstudier på råtta av båda könen har visat full reversibilitet av fertilitetshämning när preparatet utsattes efter regelbunden administration under upp till sex månader.


Efter tillförsel av kliniskt relevanta doser nafarelin till dräktiga råttor sågs en ökad fetalmortalitet, en ökad incidens missbildningar hos avkomman och en minskning av fostervikten. Studier på möss och kaniner visade ingen ökning av fetala abnormaliteter.

Det är oklart vilken betydelse dessa effekter kan ha för människa.

Innehåll

1 ml nässpray innehåller nafarelinacetat motsvarande 2 mg nafarelin.

Sorbitol

Bensalkoniumklorid

Koncentrerad ättiksyra

Renat vatten

Natriumhydroxid och/eller saltsyra

Hantering, hållbarhet och förvaring

Förvaras stående vid högst 25 ºC. Förvaras i ytterkartongen (ljuskänsligt). Får ej frysas.

Förpackningsinformation

SYNARELA®
Nässpray, lösning 200 mikrogram/dos (klar, färglös till svagt gul vätska)
30 dos(er) spraybehållare, 595:20, F
60 dos(er) spraybehållare, 1052:40, F

Indikationer Synarela

- Förbehandling vid in vitro-fertilisering

- Symtomlindring vid endometrios

Indikationer Synarela

- Förbehandling vid in vitro-fertilisering

- Symtomlindring vid endometrios

Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan