SUTENT ®

Sutent (sunitinibmalat) är en tyrosinkinashämmare i kapselform, riktad mot flera receptortyper, en sk. multikinashämmare. Detta ger en hämmande effekt på tillväxten av såväl tumör och kärlen som försörjer tumören. Sutent godkändes 2006 och används vid  behandling av avancerad njurcancer, GIST och pNET. För fullständig indikation, se www.fass.se.1

De vanligaste biverkningarna med Sutent är nedsatt aptit, smakstörningar, hypertoni, trötthet, gastrointestinala problem (bl.a. diarré, illamående, stomatit, dyspepsi och kräkningar), missfärgad hud och hand-fotsyndrom. Dessa symtom kan avta under behandlingens gång.

Den mångåriga kliniska erfarenheten har gjort att man idag på ett bra sätt kan hantera flertalet biverkningar genom olika interventioner.2

Referenser:
1. Sutent produktresumé
2. Omvårdnad av patienter med njurcancer som erhåller behandling med tyrosinkinashämmande läkemedel. Sara Ullman-Eriksson, Cancervården nr 4, 2010

 

Hälsoekonomi

Sutent ingår i förmånerna sedan november 2006. Den dåvarande Läkemedelsförmånsnämnden ansåg vid en samlad bedömning av kostnader, effekter, behandlingsalternativ och den svårighetsgrad de aktuella sjukdomstillstånden uppvisar att tillräckligt starka skäl talade för att Sutent skulle ingå i förmånssystemet.

Läs TLVs beslut i sin helhet (PDF, öppnas i nytt fönster)  

PP-SUT-SWE-0024, nov 2016
Läkemedelsinformation från FASS.se

Pfizer Medical Information

Nu har du möjlighet att själv söka bland våra medicinska dokument. Sök kring läkemedel, förskrivningsinformation, studier och mycket mer.

Läs mer om söktjänsten här »

Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan