Retacrit

Retacrit ® (Epoetin zeta) – korrigerar och upprätthåller Hb-nivån1

  • Retacrit®, det första biosimilar, EPO-varumärket inom EU sedan 2007.
  • Referensprodukt är Eprex (epoetin alfa)2

Indikationer2

Symtomatisk anemi vid kronisk njursvikt hos barn och vuxna patienter i hemodialys samt vuxna patienter i peritonealdialys.
 
Allvarlig anemi av renalt ursprung medkliniska symtom hos vuxna med nedsatt njurfunktion, som ännu inte påbörjat dialysbehandling. 
 
Anemi och reducering av transfusionsbehovet hos vuxna patienter som genomgår kemoterapi för solida tumörer, malignt lymfom eller multipelt myelom och som bedöms löpa risk för behov av transfusion utifrån allmäntillståndet t.ex. hjärt-/kärl-status eller anemitillstånd före kemoterapins början. 
 
För att öka uttaget av autologt blod hos patienter vid förbehandling inför donation. Sådan användning måste vägas mot den rapporterade risken för tromboembolier. Behandling bör endast ges till patienter med måttlig anemi (utan järnbrist) och då blodsparande åtgärder ej finns tillgängliga eller anses otillräckliga inför planerad större elektiv kirurgi som bedöms kräva stor mängd blod (4 eller fler enheter blod för kvinnor och 5 eller fler enheter för män).
 
Retacrit kan användas för att minska exponering för allogen blodtransfusion hos vuxna patienter utan järnbrist som ska genomgå större elektiv ortopedisk kirurgi och som har hög risk för transfusionskomplikationer. Användningen bör begränsas till patienter med måttlig anemi (Hb 10-13 g/dl) som inte har tillgång till ett autologt predonationsprogram och där den förväntade blodförlusten är måttlig (900-1800 ml).
 
Läkemedelsform: Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta.

Förpackningar: 

Förfylld spruta 6 x 1000 IE/0,3 ml
6 x 2000 IE/0,6 ml
6 x 3000 IE/0,9 ml
6 x 4000 IE/0,4 ml
6 x 5000 IE/0,5 ml
6 x 6000 IE/0,6 ml
6 x 8000 IE/0,8 ml
6 x 10 000 IE/1,0 ml
1 x 20 000 IE/0,5 ml
1 x 30 000 IE/0,75 ml
1 x 40 000 IE/1,0 ml
 

Vad är en biosimilar?

Biosimilarer är mycket likvärdiga versioner av befintliga biologiska läkemedel, och behandlar olika medicinska tillstånd på exakt samma sätt.3,4,5
 
Det ursprungliga biologiska läkemedlet (originalpreparatet) skyddas av patent under en viss tid då bara patentinnehavande-eller licensierade företag kan tillverka och marknadsföra det. När patentet löper ut kan andra företag göra mycket likartade versioner av det biologiska läkemedlet-dessa kallas biosimilara läkemedel3,4
 
Biosimilara läkemedel godkänns på grund av att de är mycket lika originalpreparaten avseende effektivitet, säkerhet och kvalitet. Biosimilarer måste studeras grundligt i kliniska prövningar under många år för att säkerställa att de har jämförbar effektivitet, kvalitet och säkerhet med de biologiska läkemedel som de baseras på.3,4,5

Referenser:

  1. Wiezemann V et. al Comparison of the therapeutic effects of epoetin zeta to epoetin alfa in the maintenance phase of renal anemia treatment . Curr. Med Opin 2008;24:625-637.
  2. Produktresumé juli 2015
  3. International Alliance of Patients' Organizations. Biological and Biosimilar Medicines Fact sheet 2: What are biological and biosimilar medicines? Available from https://iapo.org.uk/biosimilar-toolkit. Accessed March 2015.
  4. International Alliance of Patients  Organizations. Biological and Biosimilar Medicines Fact sheet 3: How are biosimilar medicines regulates? Available from https://iapo.org.uk/biosimilars-toolkit. Accessed March 2015.
  5. European Commission. What you need to know about biosimilar medicinal products.2013. 

 

Länk till förskrivarinformation (FASS.se)