Behandling av pulmonell arteriell hypertension, REVATIO ® (sildenafil)

Pfizer marknadsför Revatio (sildenafil) för behandling av patienter med PAH. Revatio förbättrar kapaciteten vid ansträngning hos vuxna patienter med pulmonell arteriell hypertension i WHO funktionsklass II och III. Effekt har visats vid primär pulmonell hypertension och pulmonell hypertension associerad med bindvävssjukdom.

Utökning av indikation.

Numera omfattas även pediatrisk population, barn och ungdomar i åldern 1 till 17 år med pulmonell arteriell hypertension. Effekt mätt som förbättrad kapacitet vid ansträngning eller förbättrad pulmonell hemodynamik har visats vid primär pulmonell hypertension och pulmonell hypertension relaterad till med medfödd hjärtsjukdom. Högre doser för behandling av barn än de godkända rekommenderas inte.

Revatio 10 mg/ml pulver till oral suspension.

För barn och vuxna. För barn i åldrarna 1 till 17 år är den rekommenderade dosen för patienter ≤ 20 kg 10 mg (1 ml färdigblandad suspension) tre gånger om dagen och för patienter > 20 kg 20 mg (2 ml färdigblandad suspension) tre gånger om dagen. Högre doser än de rekommenderade bör inte användas hos barn med PAH. Både i patientinformation och bipacksedel finns utförlig blandningsinstruktion. Hållbarhet är 30 dagar efter blandning.

Revatio injektionsvätska, lösning 0,8mg/ml.

Revatio injektionsvätska, lösning, är indicerad för behandling av vuxna patienter med pulmonell arteriell hypertension som står på oral behandling med Revatio, och som tillfälligt inte kan ta oral behandling, men för övrigt är kliniskt och hemodynamiskt stabila. Den rekommenderade dosen är 10 mg (motsvarande 12,5 ml) tre gånger dagligen administrerat som en intravenös bolusinjektion. En dos 10 mg Revatio injektionsvätska, lösning, förutses motsvara en oral dos på 20 mg.

Observera att denna beredning, lösning 0,8mg/ml inte ingår i högkostnadsskyddet utan enbart är avsedd att användas på sjukhus.

Revatio tabletter 20 mg.

För barn och vuxna. För vuxna är den rekommenderade dosen är 20 mg tre gånger dagligen. För barn i åldrarna 1 – 17 år är den rekommenderade dosen för patienter ≤ 20 kg 10 mg (1 ml färdigblandad suspension) tre gånger om dagen och för patienter > 20 kg 20 mg (2 ml färdigblandad suspension eller 1 tablett) tre gånger om dagen. Högre doser än de rekommenderade bör inte användas hos barn med PAH.
 

Här kan du få mer information om Revatio.

 

RELATERAD PRODUKT

RELATERAD PRODUKT