PROSTIVAS ®

Läs Fass-texten för detta läkemedel

Fass-texten är LIFs läkemedelsinformationsdokument som är särskilt framtagen för förskrivare och vårdpersonal.

Välj förpackning och beredningsform i listan nedan, informationen hämtas direkt från FASS.se.

Du kan hitta mer information på www.fass.se

Läkemedelsinformation från FASS.se
Välj i listan nedan vilken förpackning/beredningsform du vill se information om.

Prostivas®

Pfizer

Koncentrat till infusionsvätska, lösning   0,5 mg/ml  Information om läkemedelsformer


För akutbehandling av nyfödda, som är beroende av en öppen ductus arteriosus

  Receptbelagt Utan förmån
 

Aktiv substans

Alprostadil

ATC-kod

C01EA01

(visar liknande läkemedel)

 

Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen


Information om innehållet på denna sida (öppnas i nytt fönster)   Vad är en FASS-text?

OK
Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2014-06-05.

Indikationer

Palliativ behandling för att temporärt hålla ductus arteriosus öppen hos nyfödda med ett medfött hjärtfel och en ductusberoende cirkulation, till dess att korrigerings- eller palliativkirurgi kan utföras.

Kontraindikationer

  • Nyfödda barn med "Respiratory Distress Syndrome", se avsnitt Varningar och försiktighet.

  • Överkänslighet mot den aktiva substansen (alprostadil) eller mot något hjälpämne.

Dosering

Ges kontinuerligt helst via intravenösinfusion. Alternativt kan preparatet administreras genom en artärkateter i navelsträngen placerad i ductusöppningen.

Infusionen påbörjas med en dos av 0,05 mikrogram/kg/minut. Även lägre initialdoser har använts. Den största kliniska erfarenheten finns emellertid med dosen 0,05-0,1 mikrogram/kg/minut. Om initialdosen är otillräcklig, kan den försiktigt ökas upp till 0,4 mikrogram/kg/minut.

Sedan terapeutiskt svar erhållits, minskas infusionshastigheten till den lägsta möjliga med bibehållen effekt.


Spädningsföreskrifter:

Före användning ska Prostivas spädas med isotonglukos alternativt natriumklorid.


Spädningar och infusionshastigheter som ger en dosering av 0,05 mikrogram/kg/minut:

Tillsätt 1 ml Prostivas

till isotonglukos

Koncentration av erhållen lösning

(mikrogram/ml)

Infusionshastighet

(ml/kg/min)

500 ml

1

0,05

200 ml

2,5

0,02

100 ml

5

0,01

50 ml

10

0,005

Varningar och försiktighet

Innan behandling påbörjas, bör kontakt tas med barnkardiolog för diskussion om indikation och praktiskt handläggande av terapin.


Alprostadil ska endast ges av välutbildad sjukvårdspersonal och där intensivvårdsutrustning för barn finns tillgänglig.


Apné kan inträffa hos 10-12 % av nyfödda barn med medfött hjärtfel som behandlas med alprostadil (PGE1). Apné observeras oftast hos nyfödda barn, särskilt hos nyfödda barn som väger mindre än 2 kg vid födseln, och förekommer oftast under första timmen av infusionen. Alprostadil ska därför endast användas då andningshjälp finns omedelbart tillgänglig.


Infusionen av alprostadil ska ges under kortast möjliga tid och av den lägsta dos som behövs för att ge önskat terapeutiskt svar. Riskerna vid långvarig infusion av alprostadil ska utvärderas i förhållande till den eventuella nyttan som dessa svårt sjuka barn kan ha av administreringen.


Patologiska studier av ductus arteriosus och lungartärer hos spädbarn som behandlas med prostaglandin E1 har visat histologiska förändringar som är associerade med den försvagade effekten på dessa strukturer. Specificiteten och den kliniska relevansen av dessa resultat är inte kända.


Proliferation av kortex i rörbenen har rapporterats hos nyfödda barn vid långvariga infusioner av alprostadil (PGE1). Proliferationen i kortex hos barn gick tillbaka efter utsättande av läkemedlet.


Försiktighet bör iakttas vid behandling av barn med transposition av de stora kärlen, om ballongseptostomi ej utförts.


Eftersom prostaglandin E1 är en potent hämmare av trombocytaggregationen, ska alprostadil användas med försiktighet hos nyfödda barn (och spädbarn) med blödningstendenser.


Alprostadil ska inte användas hos nyfödda barn (eller spädbarn) med ”Respiratory Distress Syndrome” (hyalinmembransjukdom). En differentialdiagnos bör alltid göras mellan ”Respiratory Distress Syndrome” och cyanotisk hjärtsjukdom (minskat blodflöde till lungorna). Om fullständiga diagnostiska resultat inte är tillgängliga omedelbart, bör en möjlig diagnos av minskat blodflöde till lungorna baseras på förekomsten av cyanos (pO2 mindre än 40 torr) och resultat från röntgen.


Det arteriella blodtrycket bör övervakas genom kateter i navelartären, auskultation eller med doppler. Om blodtrycket skulle sjunka avsevärt, bör infusionshastigheten omedelbart minskas.


Försvagning av lungartärerna och kärlväggen i ductus arteriosus har främst rapporterats vid långvarig administrering.


Administreringen av alprostadil till nyfödda barn (eller spädbarn) kan leda till en ventrikeltömningsobstruktion sekundärt till hyperplasi i antrum. Denna effekt tycks vara relaterad till behandlingens längd samt kumulativ dos av läkemedlet. Nyfödda barn (eller spädbarn) som får alprostadil i rekommenderade doser i mer än 120 timmar bör övervakas noggrant med avseende på eventuella tecken på antralhyperplasi och ventrikeltömningsobstruktion.


Hos nyfödda barn (eller spädbarn) med minskat blodflöde till lungorna är ökningen av syresättningen omvänt proportionell till tidigare pO2-värden, dvs bättre effekt erhölls hos patienter med låga pO2-värden (mindre än 40 mmHg), medan patienter med höga pO2-värden (mer än 40 mmHg) oftast erhöll minimal effekt. Hos nyfödda barn (eller spädbarn) med minskat blodflöde till lungorna, mäts effekten av alprostadil genom observation av ökningen av syresättningen i blodet. Hos nyfödda barn (eller spädbarn) med minskat systemiskt blodflöde fastställs effekten genom observation av ökningen av systemisktblodtryck och pH i blodet.

Interaktioner

Inga rapporter om interaktioner mellan alprostadil och standardbehandling för nyfödda barn (eller spädbarn) med medfött hjärtfel har förekommit.

Standardbehandling inkluderar antibiotika (t ex penicillin eller gentamicin), vasopressorer (t.ex. dopamin och isoproterenol), hjärtglykosider och diuretika (t ex furosemid).


Prostaglandiner kan potentiera effekten av oxytocin.Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori NA.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp NA.

Biverkningar

De vanligast förekommande biverkningarna vid infusion av alprostadil hos nyfödda barn (och spädbarn) med ductusberoende medfött hjärtfel som behandlats med alprostadil var relaterade till läkemedlets farmakologiska effekter.


Följande biverkningar har observerats och rapporterats vid behandling med alprostadil (436 behandlade nyfödda barn) med följande frekvenser: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100 till <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100), sällsynta (≥1/10 000 till <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000).


Systemorganklass

Frekvens

Biverkningar

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Kramper

Hjärtat

Vanliga

Bradykardi, hypotension, takykardi

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mycket vanliga

Apné

Magtarmkanalen

Vanliga

Diarré

Mindre vanliga

Ventrikeltömningsobstruktion, hypertrofi av magsäcksslemhinnan

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanliga

Exostos

Blodkärl

Mindre vanliga

Vaskulär skörhet

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Övergående feber

Vanliga

Kutanvasodilatation (hudrodnad)*

* Denna biverkning är den enda som är direkt relaterad till administreringssättet och förekommer oftare vid intraarteriell administrering.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Apné, bradykardi, feber, hypotension och hudrodnad kan vara tecken på överdosering. Om apné eller bradykardi inträffar, ska infusionen avbrytas och lämplig återställande behandling inledas. Försiktighet ska iakttas om behandlingen återupptas. Om feber eller hypotension uppträder ska infusionshastigheten minskas tills dessa symtom upphör. Hudrodnad beror vanligtvis på felaktig placering av den intraarteriella katetern och kan oftast lindras genom att placeringen av kateterspetsen ändras.Farmakodynamik

Alprostadil (prostaglandin E1) är en endogen substans som åstadkommer perifervasodilatation, hämmar trombocytaggregationen samt stimulerar glatt muskulatur. Den glatta muskulaturen i ductus arteriosus är speciellt känslig för alprostadil, som kan öppna och behålla ductus arteriosus öppen hos barn som är beroende av detta kärl för sin överlevnad.

På grund av den snabba metabolismen måste alprostadil ges som kontinuerliginfusion. Effekten inträder inom 30 minuter efter påbörjad infusion. Behandlingen är mest effektiv om barnets ålder understiger 96 timmar.

Farmakokinetik

Alprostadil distribueras ut i hela kroppen. I CNS är dock distributionen kraftigt reducerad. Metabolismen sker till största delen i lungan. Den viktigaste metaboliten i plasma är 13,14-dihydro-15-oxoprostaglandin E1, som har en kraftigt reduceradbiologisk aktivitet jämfört med modersubstansen. Största delen av alprostadil elimineras via njurarna i form av polära metaboliter. Utsöndringen är i det närmaste fullständig efter 24 timmar.

Innehåll

1 ml koncentrat till infusionsvätska innehåller: Alprostadil 0,5 mg. Hjälpämnen: Etanol, vattenfri.

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt Dosering.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Färdigberedd lösning är hållbar i 8 timmar vid högst 25 ºC respektive 24 timmar i kylskåp (2 ºC -8 ºC).

Förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC).

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

PROSTIVAS®
Koncentrat till infusionsvätska, lösning 0,5 mg/ml
5 x 1 milliliter ampull (fri prissättning), EF