Nivestim® är ett biosimilart filgrastim - reducerar durationen av neutropeni och incidensen av febril neutropeni.1, 2

Indikationer2

 • För att reducera durationen av neutropeni och incidensen av febril neutropeni hos patienter som behandlats med etablerad cytotoxisk kemoterapi för malignitet (gäller ej vid kronisk myeloisk leukemi och myelodysplastiska syndrom)
 • För att reducera durationen av neutropeni hos patienter som genomgår myeloablativ terapi följd av benmärgstransplantation och som bedöms utsättas för ökad risk av förlängd svår neutropeni. Säkerheten och effekten av filgrastim är densamma för vuxna och barn som får cytotoxisk kemoterapi.
 • För mobilisering av perifera stamceller (PBPC).
 • För att öka antalet neutrofiler och för att minska incidensen och durationen av infektionsrelaterade händelser hos patienter med svår kongenital, cyklisk eller idiopatisk neutropeni med ett absolut antal neutrofila granulocyter (ANC) på ≤ 0,5 x 109/l och som tidigare haft svåra eller återkommande infektioner.
 • Vid behandling av persisterande neutropeni (ANC färre än, eller lika med 1,0 x 109/l) hos patienter med avancerad HIV-infektion för att reducera risken för bakteriella infektioner då annan behandling av neutropeni är olämplig.

Övrig information om läkemedlet:

 • Referensprodukt är Neupogen, godkänt i EU sedan 2010
 • 7 dygns hållbarhet i rumstemperatur1
 • Den graderade sprutan ger möjlighet till dosjusteringar
 • Dosering

Förpackningar3:

Injektions-/infusionsvätska, lösning 30 ME/0,5 ml och 48 ME/0,5 ml Klar, färglös lösning.
 • 5 styck förfylld spruta
 • 8 styck förfylld spruta

Injektions-/infusionsvätska, lösning 12 ME/0,2 ml Klar, färglös lösning.

 • 5 styck förfylld spruta
Nivestim

Vad är en biosimilar?

Biosimilarer är likvärdiga versioner av befintliga biologiska läkemedel, och behandlar olika medicinska tillstånd på exakt samma sätt.4,5,6
Det ursprungliga biologiska läkemedlet (originalpreparatet) skyddas av patent under en viss tid då bara patentinnehavande eller licensierade företag kan tillverka och marknadsföra det. När patentet löper ut kan andra företag göra likartade versioner av det biologiska läkemedlet - dessa kallas biosimilara läkemedel.4,5
 
Biosimilara läkemedel godkänns på grund av att de är mycket lika originalpreparaten avseende effektivitet, säkerhet och kvalitet. Biosimilarer måste studeras grundligt i kliniska prövningar under många år för att säkerställa att de har jämförbar effektivitet, kvalitet och säkerhet med de biologiska läkemedel som de baseras på.4,5,6

Referenser:

 1. Nivestim SmPC, 24 oktober 2017
 2. Waller CF et al. Onkologie 2010;33(10):504-11.
 3. www.fass.se
 4. International Alliance of Patients’ Organizations. Biological and Biosimilar Medicines Fact sheet 2: What are biological and biosimilar medicines? Available from https://iapo.org.uk/biosimilar-toolkit. Accessed March 2015.
 5. International Alliance of Patients Organizations. Biological and Biosimilar Medicines Fact sheet 3: How are biosimilar medicines regulates? Available from https://iapo.org.uk/biosimilars-toolkit. Accessed March 2015.
 6. European Commission. What you need to know about biosimilar medicinal products.2013. 
 
 
 
PP-NIV-SWE-0012 Mar-2018