Därför är forskning viktigt

Pfizers vd Malin Parkler berättar varför forskning är viktigt på Forska!Sverige* hemsida. Forska Sverige har frågat ett antal politiker och näringslivsföreträdare om varför forskning är viktigt som ett stöd till March for Science. March for Sience är en manifestation för vetenskapen i mer än 500 städer runt om i världen. Initiativet kommer från USA där forskare och allmänhet vill stå upp för vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap används i samhället. Särskilt poängteras att vetenskapen inte känner några gränser och att dess styrka och karaktäristik är mångfald och öppenhet.

*Forska!Sverige som är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning.

Pfizer deltar vid Sveriges Innovationsriksdag

Den 25-26 april ordnas Sveriges Innovationsriksdag i Linköping och Norrköping. Där kommer olika startup företag att få möjlighet att ha en dialog med etablerade företag från flera branscher. Syftet är att etablera starkare band och få till samarbeten för att få fram fler innovationer och därmed hjälpa företagen och startup att utvecklas och växa.

Vi ser fram mot att träffa startup inom digital hälsa för att se hur vi kan samarbeta kring nya produkter och lösningar som bidrar till att människor kan få bättre hälsa, säger Klaudia Eriksson som är Pfizers svenska representant på plats.

Sveriges Innovationsriksdag är en del av Ignite Sweden – ett matchmakingprogram som anordnas av ett antal inkubatorer, acceleratorer och aggregatorer med finansiering från bland annat den statliga innovationsmyndigheten VINNOVA.

Läs mer om Innovationsriksdagen här.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström besöker Pfizer

Måndagen den 3 april besöker Sjukvårdsminister Gabriel Wikström Pfizers bioteknologiska tillverkningsenhet i Strängnäs. Sjukvårdsministern kommer gå på en rundvisning för att se tillverkningen av biologiska läkemedel. Han kommer också att ha samtal med Pfizers svenska vd Malin Parkler om antibiotikaresistens och hur patienters tillgång till nya cancerläkemedel kan förbättras.

Läs regeringens pressrelease här

EU godkänner XELJANZ för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit

EU-kommissionen har godkänt XELJANZ (tofacitinib citrate). XELJANZ ges i tablettform 5 mg två gånger om dagen i kombination med metotrexat (MTX) för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter med otillräcklig respons på eller biverkan av ett eller flera sjukdomsmodifierade läkemedel. XELJANZ kan ges som monoterapi vid intolerans mot metotrexat eller om fortsatt behandling med metotrexat är olämplig. XELJANZ ingår i en ny läkemedelsklass, Januskinas (JAK)-hämmare.

- Med anledning av godkännandet har nu reumatologer och patienter i EU ytterligare behandlingsalternativ för RA som kan tas med eller utan metotrexat, säger Ronald van Vollenhoven, professor i reumatologi och ansvarig vid Amsterdam Rheumatologi and Immunology Center ARC. 

- Det här innebär ett viktigt framsteg för reumatologin  då upp till en tredjedel av dagens RA- patienter inte uppnår önskad effekt med nuvarande behandlingar och vissa patienter inte bibehåller effekten av sin behandling (1, 2, 3, 4, 5), säger Ronald von Vollenhoven.

Godkännandet baseras på en ansökan med data från det globala Fas 3-programmet Oral Rheumatoid Arthritis Phase 3 TriaLs (ORAL) och real world data. Resultat från det kliniska prövningsprogrammet som genomförts med en bred RA-patientpopulation visar effekt och säkerhetsprofil för XELJANZ både med och utan MTX för behandling av måttlig till svår RA. Utvecklingsprogrammet för XELJANZ inkluderar mer än åtta års säkerhetsdata från uppföljande långtidsstudier och erfarenhet från klinisk vardag med mer än 21 100 patientårs läkemedelsexponering hittills.

- Pfizer har utvecklat behandlingar för reumatoid artrit för att förbättra livet för personer med inflammatoriska sjukdomar i över 60 år. Godkännandet av XELJANZ visar på Pfizers engagemang för att utveckla behandlingar där det finns medicinska behov hos patienter som lever med kroniska sjukdomar som reumatoid artrit, säger Petra Neregård, medicinsk rådgivare inom inflammation och immunologi på Pfizer. 

Med EU-kommissionens godkännande av XELJANZ är behandlingen godkänd i mer än 80 länder runt om i världen. (6)

Om reumatoid artrit

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk autoimmun sjukdom som orsakar en rad olika symtom, bland annat smärta och svullnad i leder, särskilt i händer och fötter. Den exakta orsaken till RA är inte känd. Det är en autoimmun sjukdom då immunsystemet hos personer med RA felaktigt ser kroppens friska vävnader som ett hot och angriper dem. Vissa personer har förhöjd risk för att utveckla RA, bland annat personer med RA i familjen och rökare. Tre gånger så många kvinnor drabbas av RA jämfört med män. I Sverige beräknas ca 0,7% av den vuxna befolkningen ha RA, med ca 36-40 nyinsjuknade per 100 000 vuxna invånare och år.(7,8)  Sjukdomen kan utvecklas i alla åldrar men vanligast är mellan 45 och 65 år. (9)

Om Xeljanz (tofacitinib)

XELJANZ ingår i en ny läkemedelsklass, Januskinas (JAK) -hämmare, för behandling av måttlig till svår RA. XELJANZ minskar ledsmärta och svullnad och ökar patientens förmåga att utföra dagliga aktiviteter, både när det ges ensamt eller tillsammans med metotrexat. (6) XELJANZ ges i tablettform 5 mg två gånger om dagen i kombination med metotrexat (MTX) för behandling av måttlig till svår RA hos vuxna patienter med otillräcklig respons på eller biverkan av ett eller flera sjukdomsmodifierade läkemedel. Sedan XELJANZ först godkändes i USA 2012 har läkemedlet förskrivits till mer än 85 000 patienter världen över. Med EU-kommissionens godkännande av XELJANZ är behandlingen godkänd i mer än 80 länder runt om i världen. (6)

Referenser

 1. Keystone, E, Kavanaugh A, Sharp J, et al. Radiographic, clinical and functional outcomes of treatment with adalimumab (a human anti-tumor necrosis factor monoclonal antibody) in patients with active rheumatoid arthritis receiving concomitant methotrexate therapy. Arthritis & Rheumatism 2004. 50: 1400-1411.
 2. Duclos M, Gossec L, Ruyssen-Witrand A, et al. Retention rates of tumor necrosis factor blockers in daily practice in 770 rheumatic patients. J Rheumatol 2006; 33:2433-8.
 3. Blum MA, Koo D, Doshi JA. Measurement and rates of persistence with and adherence to biologics for rheumatoid arthritis: a systematic review. Clin Ther 2011;33(7):901-913.
 4. Lipsky, P, Van der Heijde, D, St. Clair, W. Infliximab and methotrexate in the treatment of rheumatoid arthritis. The New England Journal of Medicine 2000. 1594-1602.
 5. Klareskog L, Van der Heijde D, de Jager J, et al. Therapeutic effect of the combination of etanercept and methotrexate compared with each treatment alone in patients with rheumatoid arthritis: double-blind randomized controlled trial. The Lancet 2004. 363: 675-681
 6. Pfizer Data on File. XELJANZ Worldwide Registration Status.
 7. Eriksson JK, Johansson K, Askling J, Neovius M. Costs for hospital care, drugs and lost work days in incident and prevalent rheumatoid arthritis: how large, and how are they distributed? Ann. Rheum. Dis. 2015;74:648–54.
 8. Eriksson, J. K., Neovius, M., Ernestam, S., Lindblad, S., Simard, J. F. and Askling, J Incidence of Rheumatoid Arthritis in Sweden: A Nationwide Population-Based Assessment of Incidence, Its Determinants, and Treatment Penetration. Arthritis Care & Research, 2013:65: 870–878.
 9. Strand V et al. Rheumatology (Oxford). 2016;55(6):1031-41. 
 
PP-XEL-SWE-0015 – mars 2017

Pfizers globala forskningschef, Mikael Dolsten, invald som ledamot i IVA

Vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVAs, senaste Akademisammankomst valdes åtta nya ledamöter in. Bland de nya ledamöterna finns Mikael Dolsten som är forsknings- och utvecklingschef för Worldwide Research & Development vid Pfizer. Mikael Dolsten väljs in som utländsk ledamot.

Mikael DolstenTill utländsk ledamot kan utses en utanför Sverige stadigvarande person som gjort framstående insatser inom området för akademiens verksamhet och som visat särskilt intresse för att utveckla kontakterna med svensk forskning och svenskt näringsliv.

- Det är med glädje jag mottagit beskedet att bli invald i IVA. Jag ser fram emot att stärka banden till den världsledande svenska ingenjörs- och forskningskulturen, vilken stimulerat vetenskapliga framsteg och produkter, säger Mikael Dolsten. Genom mitt ledamotskap i IVA hoppas jag bidra till att stimulera innovativ forsknings- och produktutveckling.

Om Mikael Dolsten
Född 1958, med en doktorsexamen och läkarexamen från Lunds universitet. Han har tidigare varit forskningschef på Astra Draco Lund och AstraZeneca i Mölndal, global forskningschef på Boehringer Ingelheim. 2008 gick han vidare till Wyeth som global forsknings- och utvecklingschef och fortsatte i en liknande befattning på Pfizer efter uppköpet av Wyeth.

Mikael Dolsten har över 25 års erfarenhet av ledande positioner från läkemedelsindustrin och har lett stora globala forskningsorganisationer. Han har varit delaktig i framtagande av mer än 20 nya läkemedel och vacciner. Om IVA Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien består av beslutsfattare och experter från näringsliv, akademi och förvaltning.

Här finns kunskap och erfarenhet från nära 1300 ledamöter uppdelade på 12 kompetensområden. Dessutom representeras drygt 200 företag i IVAs Näringslivsråd.

 Här kan du läsa mer om IVAs åtta nya ledamöter

Sverige ett av tre länder i Europa för digital startup-satsning

Pfizer håller på att etablera ett antal startup hubbar i världen, i dagsläget ca 10 st, för att stödja företag inom digital hälsa. Syftet med hubbarna är att städja lovande startup bolag som kan hjälpa patienter inom områden som information, diagnos eller att följa sin behandling och på så sätt ge människor bättre möjlighet att medverka till sin egen hälsa.

- Vi är glada och stolta över att Pfizer valt Sverige för denna satsning säger Malin Parkler, vd för Pfizer i Sverige. I samarbete med vården och andra aktörer kan vi bidra till utveckling av nya produkter och digitala lösningar som underlättar för patienter.

Pfizers vd talare på riksdagsseminarium om forskning

Idag representerar Malin Parkler, vd Pfizer Sverige, den forskande läkemedelsindustrin vid riksdagsseminariet ”Medicinsk forskning och innovation – gör vi det som krävs för att möta hälsoutmaningen och öka Sveriges konkurrenskraft?”. Seminariet ordnas av Forska Sverige och RIFO (Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare).

Under seminariet presenterar Forska Sveriges ”Agenda för hälsa och välstånd – status 2016”. Frågeställningar som lyfts är bla ”Hur kan vi dra mer nytta av forskning och innovation i vården, i syfte att hantera vårdkostnader och öka kvaliteten?”, ”Digitaliseringen – är vi på rätt väg inom vård och life science?”, ”Kommer life science-företagen välja att driva sin verksamhet i Sverige? 

Malin påtalar att globala läkemedelsföretag söker samverkan med akademi, hälso- och sjukvård och mindre företag som bedriver världsledande forsknings.

För att erbjuda ett ännu bättre klimat för medicinsk forskning behöver Sverige:
 • nationell samordning av hälsodata (journaldata, kvalitetsregister, biobanker) och att den tillgängliggörs för forskning
 • nationell samordning av kunskap och kompetensutveckling
 • bättre tillgängliggöra nya behandlingsmetoder för patient och hälso- och sjukvård
 

Pfizers vd talare på OECD och regeringskonferens

 
Idag deltar Malin Parkler, vd Pfizer Sverige, i en panel ”Biotechnology and bio-production” på OECD-konferensen “Smart Industry: Enabling the Next Production Revolution - Implications for Industry and Policy”.

Malin kommer att adressera behoven att utveckla kompetens och regelverk för att den nya teknikens möjligheter ska komma människor till nytta. Malin lyfter också att en förutsättning för morgondagens innovation är att vi implementerar, använder och lär från dagens innovationer. 
 

Kaisa Mannerkorpi tilldelas Nanna Svartz stipendium för forskning kring fysisk aktivitet vid fibromyalgi

Kaisa Mannerkorpi, professor vid Sahlgrenska akademien vid Göteborgs universitet, har tilldelats 2016 års stipendium till Nanna Svartz minne. Hon belönas med stipendiet på 50 000 kronor för sin forskning kring fysisk aktivitet vid fibromyalgi. 
 
Kaisa MannerkorpiI sin forskning har Kaisa Mannerkorpi studerat effekterna av olika typer av fysisk träning, lågintesiva former såväl som konditionsinriktad träning och styrketräning, på personer med fibromyalgi. Resultaten visar att planerad träning främjar hälsa vid fibromyalgi, förutsatt att träningen planeras tillsammans med patienten och anpassas till dennes fysiska utgångsläge, resurser och målsättningar.
 
Fibromyalgi är en livslång sjukdom som oftast drabbar kvinnor. Sjukdomen debuterar oftast i unga år eller i medelåldern. Symtom är smärta i kroppens mjuka delar, men även onormal trötthet och tarmproblem är vanliga. Orsaken till sjukdomen är till stor del okänd. Behandlingen går ut på att hitta sätt för varje individ att hantera sin sjukdom och att lindra värken. "Smärtskolor", där man får lära sig hantera sin värk har visat goda resultat.
 
Sedan 1999 delar Pfizer och Reumatikerförbundet årligen ut Nanna Svartz stipendium för framstående reumatologisk forskning. Utmärkelsen är instiftad för att hedra Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz, som utvecklade ett av världens första anti-inflammatoriska läkemedel mot reumatism. Årets stipendium delades ut i samband med Reumatikerförbundets forskningsdag i Stockholm den 16 oktober.
 

Använd dina kunskaper och idéer för att hjälpa patienter med spridd bröstcancer – Pfizer utlyser tävling med 250 000 US dollar i potten

Advancing Care for Patients living with mBC heter en internationell tävling som Pfizer Oncology utlyst för få fram nya teknologibaserade lösningar som bidrar till att stödja patienter med spridd bröstcancer. Den vänder sig till företag, organisationer, forskare, innovatörer och alla andra som kan komma med idéer till teknologibaserade lösningar som kan förbättra vården och hanteringen av sjukdomen eller hjälpa patienter i deras vardagsliv och med att stötta varandra.
 
Spridd bröstcancer är det mest avancerade stadiet av bröstcancer, där cancern spridits utanför bröstet till andra delar av kroppen som skelettet, lever, lungorna eller hjärnan. Trots att viktiga framsteg gjorts inom behandlingen av sjukdomen under det senaste årtiondet finns det fortfarande viktiga luckor när det gäller behandling och vård. Tävlingen är tänkt att bidra till att lösa dessa problem.
 
Vinnaren kommer att utses i maj 2017 och belönas med 130 000 dollar. Totalt uppgår prispotten till 250 000 dollar. 
 
Mer information hittar du på www.AdvancingMBCPatientCare.com där du sedan också lämnar in ditt bidrag senast den 2 december 2016. 
 
Ta chansen att använda dina kunskaper och idéer för att hjälpa patienter med spridd bröstcancer!

Pfizer ingår samarbete med H2 Health Hub

Som en del av företagets digitala strategi går Pfizer i Sverige in som industripartner i H2 Health Hub. Genom att vara en del av detta nätverk och kreativa miljö ser vi en möjlighet till både idéutbyte och att identifiera nya innovativa samarbeten kring digitala hälsolösningar.  Avtalet sträcker sig från augusti 2016 över en treårsperiod.
 
Innovation inom medicin och hälsa är grunden för Pfizers verksamhet och digitaliseringen inom hälsa, vård och omsorg får allt större betydelse.  Pfizer arbetar aktivt, både själva och med andra, för att tillvarata möjligheterna med dagens och framtidens digitala teknik inom hela verksamheten för att förebygga sjukdom och underlätta vardagen för människor som lever med en sjukdom.  
 
H2 Health Hub är en samarbetsplats mitt i det expanderande life science klustret i Stockholm där etablerade företag och start-ups inom vård, hälsa och läkemedel möter företag inom teknik och digital utveckling, för att tillsammans skapa framtidens digitala hälsolösningar. Målet är att katalysera utvecklingen och implementeringen av nya smarta verktyg och lösningar för bättre hälsa. Från och med augusti 2016 går Pfizer in som industripartner i H2 Health Hub. Avtalet omfattar en period på tre år.
 
- Pfizer är ett företag med stark innovationskultur och vi övertygade om att den digitala utvecklingen erbjuder stora möjligheter inom medicin och hälsa. Vi vill vara med och ta tillvara dessa möjligheter i samverkan med hälso- och sjukvården, patienter och andra partners såsom företag specialiserade på digital teknik. Partnerskapet med H2 Health Hub är ett av flera engagemang vi gör för att hitta nya innovativa samarbeten. Vår satsning på digitala hälsolösningar är i linje med vår övergripande forsknings- och utvecklingsstrategi som går mer och mer mot att kombinera intern kompetens med externa samarbetspartners, säger Malin Parkler, VD för Pfizer i Sverige.
 
- Vi är väldigt glada att Pfizer i Sverige går in som industripartner i H2 Health Hub. Pfizer kan bidra med enorm branschkunskap och ett starkt varumärke, säger Paul Beatus, VD H2 Health Hub.

Pfizer i Almedalen

Den sk Almedalsveckan pågår i Visby den 3-10 juli. Almedalsveckan ger möjlighet till dialog mellan aktörer kring viktiga samhällsfrågor, bla om hälso- och sjukvård. Pfizer ordnar flera seminarier och möten där olika frågeställningar tas upp, alla med ambitionen att bidra till bättre förebyggande insatser eller bättre behandling för de människor som har drabbats av sjukdom. 
 
Pfizer arrangemang:
 
Gör Patientlagen skillnad för patienterna?
Måndag den 4 juli kl: 13-14.30,  S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Mer information
 »
 
Dags att dra bort det rosa skynket – en ospridd sanning om spridd bröstcancer
Tisdag 5 juli kl 7.45-8.45 Atrium, Volters gränd 8
Mer information
 »
 
 
Hur kommer framtiden vaccinationsprogram att se ut?
Tisdag 5 juli kl 8.15-9:30 S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Mer information » 
 
Är screening av förmaksflimmer rätt medicin för att förhindra stroke?
Onsdag 6 juli kl 15.15 – 16.30 S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Samarrangemang med Bristol-Myers Squibb  
Mer information »
 
Pfizermedarbetare medverkar även i följande seminarier och möten
 
Hur påverkas framtiden av lagen om redovisning av icke-finansiell information?
Arrangör: CSR Sweden 
Bengt Mattson, CSR och miljöchef hos Pfizer medverkar
Måndag 4 juli kl 9.30-10:15, Tage Cervinsg. 3B
Mer information » 

”Innovation Comes to Life” 
Arrangör: AMCHAM
Malin Parkler, vd Pfizer medverkar
Måndag 4 juli kl 10.15-11.00, Greenroom Wisby Strand Congress & Event
Mer information »
 
”Recept för en hållbar upphandling av läkemedel”
Arrangör: Kemikalieinspektionen mfl.
Bengt Mattson, CSR och miljöchef hos Pfizer medverkar
Måndag 4 juli kl 13.30-14.30 Briggen Tre Kronor, inre hamnen
Mer information » 
 
"Fabrikernas återkomst - så vinner Sverige slaget om framtidens läkemedelstillverkning".
Arrangör: SwedenBIO
Christopher Siegmund, platschef Pfizer i Strängnäs medverkar
Onsdag 6 juli kl 10.00 – 11.00 Atrium, Volters gränd 8,
Mer information » 
 
Världsbäst på data – men till vilken nytta?
Arrangör: Läkemedelsmarknaden, IMS Health
Johan Brun, medicinsk direktör Pfizer medverkar
Onsdag 6 juli kl 16.00-16.50 Tage Cervins gata 8
Mer information »  
 
Hur ska digitaliseringen göra Sverige till en stormakt inom Life science?
Arrangör: Cambio Health Care Systems
Catharina Östberg, Pfizer medverkar
Onsdag 6 juli kl 16.15-17.00 Södra Kyrkogatan 11
 
Kan screening av förmaksflimmer undvika tusentals strokefall om året?
Arrangör: Bristol-Myers Squibb och Pfizer
Onsdag 6 juli och torsdag 7 juli kl 10.00 – 18.00 Hamnplan, H216
Mer information »  

Pfizer publicerar rapport med utbetalningar som gjorts till hälso- och sjukvården 2015

I dag publicerar Pfizer en rapport med de ekonomiska ersättningar som gjorts till hälso- och sjukvården under 2015 i enlighet med EFPIA Disclosure Code (Öppen rapportering av värdeöverföringar till hälso- och sjukvården).

Den öppna rapporteringen är ett frivilligt initiativ från läkemedelsbranschen och är en fortsättning på branschens mångåriga arbete med det etiska regelverket.

Bakgrunden till initiativet är omvärldens ökade förväntningar att samspelet mellan företag och samhälle är transparent.  Samarbete med hälso- och sjukvården är både självklart och önskvärt och denna samverkan är viktig. För att lösa dagens hälsoproblem och utveckla morgondagens behandlingar är det viktigt att företag, den akademiska forskningen och vården arbetar sida vid sida för att kunna erbjuda bättre vård för patienter i Sverige.

Här har Pfizer publicerat rapporten med utbetalningar som gjorts till hälso- och sjukvården under 2015 » 

Om EFPIA Disclosure Code

Den europeiska paraplyorganisationen för läkemedelsföretag, EFPIA, beslutade 2013 om den så kallade Disclosure Code, som nu införs i alla Europeiska länder. Det innebär att alla företag rapporterar om ersättningar till hälso- och sjukvården, samt ersättningar till sjukvårdspersonal, som företagen betalat ut i respektive land under 2015. 

Läkemedelsindustriföreingen, LIFs hemsida finns mer information om EFPIA Disclosure Code, eller Öppen rapportering av värdeöverföringar: 

Pfizer Health AB prisas som Sveriges mest jämställda privata arbetsplats

Nyligen presenterade Nyckeltalsinstitutet en rapport som kartlagt jämställdhet inom svenskt arbetsliv. Pfizer Health AB, med Sveriges största bioteknikanläggning för kommersiell produktion av läkemedelssubstanser, tar för andra året i rad topplaceringen bland privata arbetsgivare i jämställdhetsindex. 
 
Nyckeltalsinstitutet mäter bland annat hur jämställdhet utvecklas i svenskt arbetsliv enligt ett Jämställdhetsindex, JÄMIX®, som bygger på mätbara nyckeltal inom ett antal områden och omfattar ett undersökningsunderlag av 700 000 medarbetare från medelstora och stora privata och offentliga verksamheter.
 
De nyckeltal där Pfizer Health AB får högst poäng är likvärdiga löner för män och kvinnor, jämn könsfördelning inom alla yrkesgrupper och skillnad i uttagna föräldradagar bland män och kvinnor.
 
Pfizer Health AB prisas som Sveriges mest jämställda privata arbetsplats- På Pfizers produktionsanläggning i Strängnäs är vi jämställda i grunden. Vi är en arbetsplats som attraherar både män och kvinnor och vi har en jämn könsfördelning inom alla yrkesgrupper. Vi jobbar aktivt med vår företagskultur, inte bara inom jämställdhet, utan även med mångfald och delaktighet.  Vi är otroligt glada att vi får den här utmärkelsen och extra stolta att det nu är andra året i rad, Säger Chris Siegmund, platschef för Pfizers produktionsanläggning i Strängnäs.
 
Om Nyckeltalsinstitutets JÄMIX® 
 
Nyckeltalsinstitutet mäter jämställdheten enligt ett jämställdhetsindex, JÄMIX, inom svenskt arbetsliv. Detta index bygger på nio mätbara nyckeltal och i undersökningsunderlaget ingår över 700 000 medarbetare från medelstora och stora privata och offentliga verksamheter. Mer information på www.nyckeltal.se
 
Nyckeltalen i JÄMIX® är: Yrkesgrupper, ledningsgrupp, lika karriärmöjligheter, lön, långtidssjukfrånvaro, föräldraskap, deltid, visstidsanställning samt aktivt jämställdhetsarbete. 

Pfizer ska producera läkemedelsubstans till Sobi i Strängnäs

Pfizer och Sobi har ingått avtal om kontraktstillverkning av den aktiva läkemedelssubstansen för ett av Sobis biologiska läkemedel. Tillverkningen kommer att ske vid Pfizers produktionsanläggning i Strängnäs.
 
 - Vi är glada och stolta över att Sobi bedömde Pfizers högteknologiska produktionsanläggning i Strängnäs som internationellt konkurrenskraftig , säger Christopher Siegmund, Site Lead på Pfizer. Det visar att vi kan vara konkurrenskraftiga och erbjuda kostnadseffektiv tillverkning med hög kvalitet.  Avtalet innebär utmärkta nyheter för Pfizer, men också mycket goda nyheter för Strängnäs och för Sverige.
 
- Den här investeringen i tillverkningen visar att det finns en bra plattform för produktion av biologiska läkemedel i Sverige. Regeringens strategiska life-science satsning; att utveckla Sverige till ett välrenommérat land som leder utvecklingen och tillverkningen av biologiska produkter har möjlighet att förstärka Sveriges position på området, säger Malin Parkler, VD Pfizer i Sverige..

 
Om Pfizers produktionsanläggning i Strängnäs:
 • En ca 6 000 m2 flexibel, toppmodern multiproduktanläggning för bioteknologisk produktion av läkemedel.
 • Sveriges största anläggning för kommersiell tillverkning av bioteknologiska läkemedel.
 • Produktion av aktiv substans för tillväxthormon, tillväxthämmare samt läkemedel mot blodpropp med export till hela världen – resultatet av svensk forskning och utveckling.
 • Kontraktstillverkare av aktiv substans för immunsuppressivt läkemedel för behandling av reumatoid artrit och autoinflammatoriska sjukdomar.
 • Fokuserar på framställning av E.coli för tillverkning av proteiner.
 • Sysselsätter i april 2016 ca 250 personer.
 • Fick 2010 en internationell branschutmärkelse för hög effektivitet i den komplicerade produktionen.
 • Har sedan början av 2000-talet nästan halverat klimatpåverkande utsläpp och reducerat fossil energi med över 80 procent.
 • Pfizer är nettoexportör av läkemedel från Sverige.

Pfizers VD, Malin Parkler, key note speaker på eHälsomässan Vitalis 5-7 april

Vitalis är Nordens största mötesplats inom eHälsa - utveckling av vård och omsorg genom IT, med diskussioner om vårdens och omsorgens framtid och hur visioner blir verklighet.
 
På tisdag den 5 april är Malin Parkler, VD Pfizer i Sverige, en av flera keynote speakers och kommer att prata om hur Pfizer, som ett internationellt läkemedelsföretag, utforskar de digitala möjligheterna inom allt från forskning och utveckling till hälsolösningar för patient och hälso- och sjukvård.
 
eHälsomässan Vitalis äger rum 5-7 april, 2016 på Svenska Mässan i Göteborg.
 

Pfizer med i pilotprojekt för ökad integration

I mars lanserades int’Link, ett pilotprogram som ska hjälpa företag startade av utrikesfödda svenskar att lättare etablera relationer med och delta i upphandlingar hos stora etablerade företag i Sverige. Int’Link baseras på en modell som under årtionden visat sig framgångsrik i USA. Initiativtagare är Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS) och Amerikanska Handelskammaren i Sverige (AmCham Sweden), med stöd av Amerikanska Ambassaden i Stockholm. I pilotfasen tar Pfizer, tillsammans med IBM, ICA, Hammarskiöld & co, SEB och UPS, en aktiv roll.
 
Var femte företag i Sverige idag startas av utrikesfödda. Totalt ägs och drivs mer än 95 000 registrerade företag av invandrare, och tillsammans sysselsätter de över 300 000 personer. Int’Link är ett program med potential att främja ekonomisk tillväxt, uppmuntra jobbskapande, och bryta ner barriärer som i dagsläget hindrar immigrantägda företag från att införlivas i större företags leverantörskedjor. Ökad sysselsättning bland immigranter är en drivkraft för projektet. Arbetslösheten bland utrikesfödda i Sverige är förhållandevis hög, 16,4 procent, jämfört med 6,2 procent bland svenskfödda, ett gap på 10,2 procentenheter.
 
Under pilotfasen av programmet kommer int’Link erbjuda utbildning och hjälpmedel för att bygga relationer mellan invandrarägda företag och de medlemsföretag som engagerat sig i programmet. Int’Link kommer att utvärderas efter sex månader innan programmets omfattning utökas till att inkludera fler företag i Sverige.
 
- På Pfizer jobbar vi aktivt med mångfald och delaktighet inom flera aspekter: kön, etniskt ursprung, ålder, sexuell läggning, etc. Detta är en del av vår företagskultur. Inom Pfizer i USA och England har man jobbat framgångsrikt med program liknande Int’Link i flera år och vi arbetar även med att starta snarlika initiativ i fler länder. Int’Link är en viktig start på detta i Sverige.  Mångfald är viktigt för att det bidrar till både företagets och samhällets utveckling, säger Mats O. Karlsson, Procurement Lead, Pfizer i Sverige.
 
Idag publiceras också en debattartikel i Dagens Samhälle signerad av initiativtagarna till projektet och de företag som deltar i pilotfasen. 

Fördubbla investeringarna i medicinsk forskning

Idag presenterar Pfizer, som medlem i Forska!Sverige, tillsammans med övriga medlemmar, ett gemensamt manifest inför regeringens kommande forskningsproposition i Dagens Samhälle. Sverige måste agera kraftfullt om vi ska kunna återta en tätposition inom medicinsk forskning och få ut mer av varje forskningskrona. Det krävs både strukturella förändringar och nya satsningar för att förbättra hälsan och begränsa vårdkostnaderna.

- I Sverige har vi en lång och stolt forskningstradition inom läkemedel. Det är en betydelsefull del av svensk ekonomi men för att behålla och attrahera investeringar i sektorn måste Sverige fortsätta att vara globalt konkurrenskraftiga i alla led. Att stödja innovation är av yttersta vikt om vi ska förbli konkurrenskraftiga. Pfizer har idag ett antal forskningsamarbeten med både akademi och andra företag, men vi ser att dessa typer av samarbeten skulle kunna öka, säger Malin Parkler, VD Pfizer Sverige.

Inger Brattne, Senior Legal Director, ny ledamot i IMM:s Etiknämnd

Institutet Mot Mutors (IMM) styrelse har utsett fyra nya ledamöter till Etiknämnden:
 
 • Inger Brattne, Senior Legal Director, Pfizer
 • Lena Grapp, Stadsjurist, Uppsala kommun
 • Johan Lundström, Chefsjurist, Insurance Sweden
 • Anders Thorstensson, Chefsjurist, Svenskt Näringsliv
 
- Det är ett väldigt spännande uppdrag som jag ser fram emot. Dessa frågor blir allt viktigare och står även högt på agendan hos Pfizer, säger Inger Brattne.
 
Om Etiknämnden
Nämnden tar emot förfrågningar och lämnar förhandsutlåtanden om ett visst förfarande är förenligt med den näringslivskod som IMM förvaltar. Beslut från Etiknämnden ger praktisk vägledning för att hjälpa näringslivet att göra rätt med en marginal till det straffbara. Näringslivskoden och Etiknämnden är positiva verktyg i näringslivets arbete med självreglering mot korruption. 
 
Om Institutet Mot Mutor
IMM är en ideell näringslivsorganisation som verkar för en god sed för beslutspåverkan både inom näringslivet och samhället i övrigt. IMM arbetar för att motverka mutor och andra otillbörliga förmåner som används för att påverka beslut. IMM:s huvudmän är Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Läkemedelsindustriföreningen (LIF).
 

Världscancerdagen 4 februari - Pfizer stödjer Nätverket mot Cancer

Fler än 60 000 personer får varje år i Sverige cancer. Totalt är det över en halv miljon människor i Sverige som någon gång fått en cancerdiagnos. Om tio år beräknas 1 miljon vara direkt drabbade.

”Ett levande liv med cancer” är årets tema för Världscancerdagen på Nätverket mot Cancers seminarium (länk). Bland annat deltar Folkhälso-, sjukvård- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) för att diskutera jämlik hälsa och bättre cancervård. Programmet omfattar paneldiskussioner med patientföreträdare, sjukvården, politiker, myndigheter och företag om dagens cancervård och framtidens behov.

Från LIFs onkologigrupp deltar Eva Eliasson, affärsområdeschef onkologi på Pfizer, i en paneldiskussion om hur nya innovationer inom diagnostik och behandling har förbättrat möjligheten att behandla och bota svårt cancersjuka patienter där det bara för några år sedan inte fanns mycket annat att erbjuda än god omvårdnad.

Syftet med Värdscancerdagen är att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare, samt påverka beslutsfattare att ge mer resurser till cancervården.

Här kan du läsa hela programmet »