Om Neuropatisk smärta

Neuropatisk smärta (NeP, nervsmärta; tidigare benämnt neurogena nervsmärtor) är ur smärtklinisk synvinkel svår på flera sätt. Detta på grund av att den orsakar patienterna mycket lidande, den är ofta kroniska, svår att diagnostisera och även svår att behandla. Detta beror på flera faktorer:

  • Det finns ingen enskild behandling som har effekt på alla typer av neuropatiska smärtor.
  • Den effekt man får av läkemedel är ofta partiell och många gånger otillräcklig.
  • Biverkningar är ett stort problem med ett flertal av behandlingarna.

Allmänt kan konstateras att neuropatisk smärta ter sig förbryllande för de drabbade, deras närstående och även för den medicinska professionen. I många stycken är den neuropatiska smärtan också den vars mekanismer är svårast att förstå.

För patienter som lever med långvarig smärta ligger fokus på det som besvärar och upplevs som onormalt i kroppen. Smärtan dominerar ofta patientens vardag och utgör i många fall ett hinder för de dagliga aktiviteterna. Långvarig smärta är en subjektiv upplevelse som påverkar kognitiva och emotionella aspekter, påverkar sinnesstämningen negativt och förmågan att koncentrera sig. Trötthet och sömnstörningar är vanliga. Sociala aktiviteter, familjelivet och arbetslivet påverkas i olika grad och leder inte sällan till isolering. Många drabbade vittnar om känslan av att ha förlorat sin identitet och värdighet.

Personer med långvarig smärta strävar efter smärtlindring, både genom att pröva behandling i form av läkemedelsbehandling eller via andra åtgärder. Man söker också efter en diagnos eller en vedertagen förklaring till sin smärta, något som kan göra det lättare att hantera situationen1.

Trots senare års omfattande forskning tillhör de neuropatiska smärtorna fortfarande de som anses värst och mest svårbehandlade av alla smärtor. I den internationella litteraturen anges att endast omkring 50% av alla med neuropatisk smärta upplever en någorlunda godtagbar effekt av behandlingen, vilket är mycket otillfredsställande. Till problemen hör att ingen enskild behandling, med läkemedel eller annan metod, har visat sig fungera för alla typer av neuropatisk smärta eller för alla patienter med en viss diagnos. Detta innebär att man ofta på ett systematiskt sätt får erbjuda patienten att prova den ena behandlingen efter den andra. På så vis ökar andelen patienter som får hjälp till lindring, jämfört med om man bara hade låtit patienten prova ett läkemedel eftersom det har visat sig att patienter med neuropatisk smärta kan svara på en behandling men inte på andra behandlingar. För sjukvården är det viktigt att kunna tillgå många behandlingsalternativ för att kunna erbjuda patienter med neuropatisk smärta en chans till lindring av det ofta stora lidandet.

Du kan läsa mer om Lyrica här.

 

Referenser:
1. (SBU 2006)

RELATERADE BEHANDLINGSOMRÅDEN

RELATERADE BEHANDLINGSOMRÅDEN

RELATERADE LÄKEMEDEL

RELATERADE LÄKEMEDEL

RELATERADE LÄNKAR

RELATERADE LÄNKAR