Minipillret MINI-PE®

Mini-Pe klassificeras som en lågdoserad gestagenmetod. Mini-Pe innehåller gestagenet noretisteron. 

Det ger ett gott skydd mot oönskade graviditeter, men den lägre hormondosen kräver högre följsamhet än kombinerade p-piller.
Den låga hormondosen i Mini-Pe innebär en glömskemarginal på 3 timmar, vilket kan jämföras med 12 timmar för kombinerade p-piller. Det är viktigt att minipiller tas vid samma tidpunkt varje dag.(1)

För vilka kvinnor passar Mini-Pe?(1)

  • Kvinnor som önskar minipiller och bedöms klara av ett noggrant och regelbundet tablettintag
  • Ammande kvinnor som önskar hormonell antikonception, från det att barnet är äldre än 6 veckor
  • Kvinnor över 40 år som har en lägre fruktsamhet
  • Kvinnor med diabetes mellitus som röker eller har andra riskfaktorer/komplikationer

Mini-Pe – inte för alla kvinnor

Unga högfertila kvinnor bör inte använda minipiller om de inte bedöms klara av ett noggrant och regelbundet tablettintag. Vid obesitas är effekten vid hormonell antikonception nedsatt. Minipiller är därför inte ett lämpligt alternativ för kvinnor med högt BMI.

Så tas Mini-Pe

Behandlingen startas på menstruationens första dag; då ger Mini-Pe effektivt skydd från första dagen. Varje karta innehåller 28 tabletter.

  •  Kvinnan börjar med den tablett som är märkt med den aktuella veckodagen (t.ex. Ti) och fortsätter att ta en tablett dagligen tills kartan är slut
  • Nästa karta påbörjas utan uppehåll
  • Det är viktigt att tabletterna tas vid samma tidpunkt varje dag.
  • Har det gått mer än 27-30 timmar mellan två tabletter bör kompletterande skydd, t.ex. kondom, användas under den närmast följande veckan.

 Referenser:
1. Information från läkemedelsverket 7:2005

 

Läs Fass-texten för detta läkemedel

Fass-texten är LIFs läkemedelsinformationsdokument som är särskilt framtagen för förskrivare och vårdpersonal.
Välj förpackning och beredningsform i listan nedan, informationen hämtas direkt från FASS.se.

Du kan hitta mer information på www.fass.se

Läkemedelsinformation från FASS.se

Mini-Pe®

Pfizer

Tablett   0,35 mg  Information om läkemedelsformer

(vit, rund, flat tablett med fasad kant, markerad med ""SEARLE"" på ena sidan och ""NY"" på den andra, 6 mm)


Antikonceptionsmedel - enbart gestagen

  Receptbelagt Utan förmån
 

Aktiv substans

Noretisteron

ATC-kod

G03AC01

(visar liknande läkemedel)

 

Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen


Information om innehållet på denna sida (öppnas i nytt fönster)   Vad är en FASS-text?

OK
Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-01-30.

Indikationer

Antikonception

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Odiagnostiserad vaginalblödning.

Dosering

Dosering

1 tablett dagligen kontinuerligt. Inget uppehåll skall göras mellan tablettkartorna. För att tillfredsställande säkerhet skall uppnås, är det ytterst väsentligt att tabletterna tas regelbundet och vid samma tidpunkt varje dag. Detta gäller även under menstruationen, om menstruationen är fördröjd eller om sparsam blödning förekommer mellan menstruationerna. Den första tabletten tas på menstruationens första dag. Detta gäller även vid övergång från behandling med andra preventivtabletter. Därefter tas 1 tablett dagligen vid samma tidpunkt på dygnet. Skyddseffekten inträder redan första behandlingsdagen.


Administreringssätt

Oraladministrering.


Glömd tablett: Tabletten skall tas så snart som misstaget upptäckts, därefter tas nästa tablett vid ordinarie tid. Om mer än 27-30 timmar förflutit mellan två tablettintag, kan skyddseffekten ha upphört och kompletterande skydd bör då användas under den närmaste veckan. Bruksanvisning medföljer varje förpackning. Förpackningarna har doseringsminne.

Behandlingskontroll:
Före förskrivning rekommenderas en noggrann anamnesupptagning och en grundlig gynekologisk undersökning, varvid graviditet utesluts.

Menstruationsstörningar som oligomenorré och amenorré bör uteslutas före förskrivning. Trots att Mini-Pe tas regelbundet kan blödningsoregelbundenheter förekomma. Om blödningarna blir täta och oregelbundna bör någon annan preventivmetod övervägas. Om symtomen kvarstår måste organisk orsak uteslutas.

Intervallen mellan kontrollerna beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Om det ordinerade preparatet kan tänkas påverka latent eller manifest sjukdom, måste tidpunkten för kontrollundersökningen väljas med hänsyn till detta. Vid amenorré, som varat i mer än 60 dagar, skall graviditet uteslutas. Vid kvarstående amenorré bör graviditetstestet upprepas ytterligare en gång. Kvarstående amenorré med upprepade negativa graviditetstest tyder på att behandlingen har inducerat anovulation och den kan då fortsätta. Behandlingen bör omedelbart avbrytas om graviditet inträffar.

Varningar och försiktighet

Risken för bröstcancer tilltar generellt med tilltagande ålder. Under p-pillerbehandling är risken för diagnosen bröstcancer något ökad. Det förväntade antalet bröstcancerfall/10 000 i olika åldrar, för kvinnor som använder p-piller respektive för kvinnor som aldrig använt p-piller, har beräknats till 4,5/4 (16-19 år), 17,5/16 (20-24 år), 48,7/44 (25-29 år) 110/100 (30-34 år), 180/160 (35-39 år) och 260/230 (40-44 år). Jämfört med risken för att någon gång i livet få bröstcancer är den ökade risken i samband med p-pilleranvändning liten. Den ökade risken för bröstcancer försvinner gradvis inom 10 år efter avslutad behandling och är inte relaterad till behandlingstidens längd utan till kvinnans ålder vid användningen av p-piller. De bröstcancerfall som upptäckts hos p-pilleranvändare tenderar att vara mindre avancerade än hos dem som inte använt p-piller. Den begränsade informationen som finns antyder att detta också kan gälla för mini-piller.


Naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) bör inte användas under behandling med Mini-Pe p.g.a. risk för minskade plasmakoncentrationer och minskad klinisk effekt av Mini-Pe (se under Interaktioner).


Pågående leversjukdom, epilepsi. Vid ökad risk för extrauterin graviditet och tidigare graviditetsdiabetes bör kvinnan hänvisas för undersökning och rådgivning hos specialist om gestagenpreparat övervägs.


Det skydd Mini-Pe ger mot extrauterina graviditeter är inte fullt lika effektivt som mot intrauterina graviditeter, vilket bör beaktas ur differentialdiagnostisk synpunkt och särskilt då kvinnan får amenorré under behandlingstiden eller klagar på buksmärtor.


Vid behandling med medicinskt kol och vid kräkningar och/eller tarmaffektioner med diarréer kan absorptionen av steroiden i preventivtabletterna minska och därmed nedsätta den kontraceptiva effekten. I samband med sådana situationer bör ett icke hormonellt skyddsmedel användas.


Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption.

Interaktioner

Följande kombinationer med Mini-Pe kan kräva dosanpassning:

antibakteriella medel för systemiskt bruk, antiepileptika, griseofulvin, rifabutin och rifampicin. Naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) bör inte användas under behandling med Mini-Pe, eftersom detta potentiellt kan leda till att den antikonceptionella effekten går förlorad. Genombrottsblödningar och oplanerade graviditeter har rapporterats. Detta beror på att johannesört inducerar läkemedelsmetaboliserande enzym. Den inducerande effekten kan kvarstå i åtminstone 2 veckor efter avslutad behandling med johannesört.Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori B:3.

Djurstudier har visat att mycket höga doser av gestagena substanser kan orsaka maskulinisering av kvinnliga foster. De djurexperimentella resultaten förefaller dock inte ha någon relevans för människa, vid de låga dosnivåer som förekommer i p-piller. Det finns således inget belägg för att perorala antikonceptionsmedel intagna under graviditet skulle innebära någon ökad risk för fostret.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp II.

Noretisteron passerar över i modersmjölk, men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser. Behandling med Mini-Pe bör ej påbörjas under de första sex veckorna av amningen. Laktationen synes inte påverkas.

Fertilitet

Det finns inga kliniska eller prekliniska data tillgängliga avseende den potentiella effekten av noretisteron på manlig eller kvinnlig fertilitet. Mini-Pe är indicerat för att förhindra graviditet. Efter avslutad behandling återgår kvinnorna till den kronologiska fertilitetsnivå de hade före behandlingsstart.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

Någon form av blödningsrubbning har rapporterats hos 20-30% av kvinnor, som använder orala lågdosgestagener. Vanligen innebär rubbningen att menstruationscykeln blir förkortad men även andra mönster, såsom oregelbundna, långdragna eller glesa blödningar, kan förekomma. Amenorré har rapporterats hos 5-10%. Dessa blödningsrubbningar brukar inte försvinna med tiden. Andra orsaker till blödningsrubbningar, t ex infektion, bör uteslutas.


Följande biverkningar har observerats och rapporterats under behandling med noretisteron med följande frekvenser: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Vanliga

(≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1 000, <1/100)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)
Psykiska störningar


Nedstämdhet


Centrala och perifera nervsystemet


Huvudvärk


Magtarmkanalen


Illamående


Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Oregelbundna blödningar, amenorré, bröstspänningarAllmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället
Låga doser av gestagen som inte fullständigt hämmar äggstockens aktivitet kan innebära risk för utveckling av cystor på äggstocken. Sådana cystor försvinner oftast spontant och skall i första hand behandlas medikamentellt.

Överdosering

Det finns inga rapporter om allvarliga, skadliga effekter vid överdos. Symtomen som kan uppträda är illamående och kräkningar samt vaginalblödning hos unga flickor. Det finns ingen antidot och behandlingen är symtomatisk.Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Mini-Pe är ett peroralt antikonceptionsmedel med enbart gestagent hormon i låg dos, ett så kallat minipiller. Varje tablett innehåller 0,35 mg noretisteron. Noretisteron, 17α-ethinyl-19-nortestosteron, har progestogen aktivitet.

Farmakodynamisk effekt

Noretisteron förhindrar ej ägglossning i samma omfattning som kombinerade preventivtabletter. Risken för en graviditet är ändå liten, eftersom noretisteron även har andra effekter. Noretisteron hämmar progesteronproduktionen i corpus luteum. Livmoderslemhinnan utvecklas till en tunnare och mindre kärlrik slemhinna än normalt. Dessutom förändrar noretisteron livmoderhalssekretet så att spermierna får svårt att tränga igenom.


Undersökningar har visat, att kontinuerlig lågdosbehandling med 0,35 mg noretisteron ger ett kontraceptivt skydd som är något lägre än för kombinerade preventivtabletter. I de svenska undersökningarna med noretisteron har, vid korrekt tablettintag, en graviditetsfrekvens av 0,7 graviditeter per 100 kvinnoår redovisats.


Klinisk effekt och säkerhet

Rapporter från kliniska prövningar är samstämmiga vad beträffar graviditetsfrekvens till följd av bristande säkerhet i metoden (0,6-1,1). Frekvenserna varierar något mer om patientfel inkluderas (1,3-3,2). Detta visar hur viktigt det är att tabletterna tas enligt föreskrift.
I likhet med andra gestagena substanser som ges kontinuerligt kan användning av noretisteron medföra blödningsstörningar, framför allt i början av behandlingen. Mini-Pe tolereras i allmänhet väl. Frekvensen subjektiva biverkningar är väsentligt lägre än vid användning av kombinerade preventivtabletter.


I studier avseende metaboliska effekter såsom lipidmetabolism har Mini-Pe visats ha ringa eller ingen påverkan. SHBG minskar obetydligt (ca 20-30%) vid behandling med Mini-Pe. Mini-Pe har i studier givit sänkt glukostolerans. Mini-Pe påverkar ej negativt de olika parametrarna i blodkoagulationssystemet.

Farmakokinetik

Absorption

Maximal plasmakoncentration uppnås inom två timmar.


Eliminering

Halveringstiden (β-fasen) är 6-8 timmar. Noretisteron utsöndras huvudsakligen via njurarna.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En tablett innehåller: Noretisteron 0,35 mg.


Hjälpämne med känd effekt

1 tablett innehåller 65,25 mg laktos.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se nedan.


Förteckning över hjälpämnen

Laktos monohydrat

Majsstärkelse

Povidon

Magnesiumstearat

Blandbarhet

Ej relevant.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

3 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

MINI-PE®
Tablett 0,35 mg (vit, rund, flat tablett med fasad kant, markerad med ""SEARLE"" på ena sidan och ""NY"" på den andra, 6 mm)
3 x 28 styck blister (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: barnmorska

RELATERAT INNEHÅLL

Fler p-medel från Pfizer

RELATERAT INNEHÅLL

Fler p-medel från Pfizer

Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan