Lungcancer

I Sverige får varje år ca 3 700 personer lungcancer och idag är det tyvärr lika vanligt bland kvinnor som bland män. Det är därmed en av de vanligaste cancerformerna i Sverige.

Lungcancer är en allvarlig sjukdom och behovet av bättre, mer effektiv behandling stort. Mycket forskning pågår och utvecklingen går framåt så att  att fler patienter kan leva längre och med  bibehållen livskvalitet trots sjukdomen.

År 2010 diagnostiserades totalt 1,7 miljoner nya fall av lungcancer runt om i världen, motsvarande cirka 13 % av det totala antalet cancerdiagnoser. Lungcancer är den främsta orsaken till död i cancer i världen, med uppskattningsvis 1,4 miljoner dödsfall per år. Lungcancer drabbar främst äldre och är i många fall relaterad till rökning, men kan även drabba unga och icke-rökare och det finns även andra riskfaktorer förutom rökning.
 

Två huvudtyper av cancer

Lungcancer delas in  i två huvudtyper: icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och
småcellig lungcancer (SCLC).

Omkring 85 % av all lungcancer är icke-småcellig. Sjukdomen utvecklas långsamt och de flesta diagnostiseras först efter att tumören spridit sig och bildatmetastaser, vilket gör den svårbehandlad.

De vanligaste formerna av icke-småcellig lungcancer är adenocarcinom, skivepitelcancer och storcelligt carcinom . Ny forskning har ökat
vår förståelse av sjukdomen och idag kan specifika molekylära undergrupper av lungcancer identifierasmed hjälp av en biomarkörprofil av patientens tumör. Det är därför viktigt att man vid utredningen av lungcancer samlar in tillräckligt mycket tumörmaterial från varje tumör för att kunna genomföra dessa tester.

 

Referenser:
Cancerfondsrapporten 2012.
The International Agency for Research on Cancer, the World Health Organization, GLOBOCAN 2008.