Generaliserad ångest (GAD)

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) är en psykiatrisk diagnos i ICD-10 och DSM-IV. Patienter med GAD har en grundläggande störning i sin uppfattning av risker och hot rörande den egna och omedelbara familjens hälsa och säkerhet. Det medför besvär så som spänning, oro, muskelvärk, störd sömn, irritabilitet, symptom som påverkar arbetsförmågan, socialt umgänge och familjeliv och orsakar mycket lidande.

Symtomen skiljer sig delvis från de som deprimerade patienter uppvisar t.ex.skuldkänslor och känsla av ringaktning. Till skillnad från paniksyndrom, social ångest, specifika fobier, tvångssyndrom och posttraumatiskt stressyndrom där det finns en tydlig ”trigger” för ångestsymtom, upplever GAD- patienter ofta en kontinuerlig, ångest som fluktuerar i intensitet men som är ständigt närvarande. 

Prevalens

I studier som åberopas av SBU anges livsstilsprevalensen i den allmänna befolkningen vanligen vara 5-6% motsvarande 450-540 000 personer i Sverige (SBU 2005).

I en studie av vuxna primärvårdspatienter i Danmark, Norge, Finland och Sverige fick 8 879 patienter och 648 allmänläkare en vanlig arbetsdag 2001 besvara enkätfrågor avseende förekomst av GAD (Munk-Jörgensen 2006). Den åldersstandardiserade förekomsten av GAD var 4,1– 6,0% bland män och 3,7– 7,1% bland kvinnor. GAD är alltså ett sjukdomstillstånd som drabbar många patienter och är ett av de vanligaste ångestsyndromen i primärvården.

Du kan läsa mer om Lyrica här.