ELIQUIS ®

Eliquis 5 mg har nu fått godkänt pris och ingår i högkostnadsskyddet för indikationen:1

Profylax av stroke och systemisk embolism (NVAF) hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer: med en eller flera riskfaktorer.

Eliquis är bättre än warfarin för samtliga följande tre viktiga utfall:2

  • Bättre prevention av stroke/systemisk embolism
  • Bättre säkerhetsprofil genom reduktion av allvarliga blödningar
  • Bättre reduktion av mortalitet oavsett orsak

Dessutom behövs ingen INR-monitorering.3

Du kan från och med den 17 maj 2013 förskriva Eliquis 5 mg inom högkostnadsskyddet. Sedan tidigare ingår Eliquis 2,5 mg i högkostnadsskyddet vid användning som ”Profylax av venös tromboembolism (VTE) hos vuxna patienter som genomgått elektiv höft eller knäledsplastik”.1För fullständig förskrivarinformation se www.fass.se.

Läs mer om Eliquis på www.eliquis.se

Referenser:
1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV
2. Aristotle: Granger CB et al NEngl J Med 2011;365:981-992.3.
3. Förskrivarinformation se www.fass.se/eliquis

Eliquis är nu godkänt i Europa att förebygga stroke vid förmaksflimmer

Europeiska kommissionen har efter positiv inrådan av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) godkänt Eliquis för indikationen Profylax av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer (NVAF) med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA), ålder ≥ 75 år, hypertoni, diabetes mellitus, symtomatisk hjärtsvikt (NYHA-klass ≥ II).1

Klicka på filmfönstret nedan så får ni en kort (sex minuter) summering, av studierna ARISTOTLE och AVERROES som ligger till grund för den nya indikationen. Detta presenteras av BMS vetenskapliga rådgivare Ulrika Persson tillsammans med Pfizers medicinska rådgivare Angelo Modica.

Bakgrunden till den nya indikationen

Godkännandet baseras på de två randomiserade kontrollerade studierna, ARISTOTLE och AVERROES, där Eliquis i den förstnämnda studien visat sig vara effektivare och säkrare än warfarin som skydd mot stroke och systemisk embolism, och i den senare effektivare än ASA,2 som skydd mot stroke och systemisk embolism, utan att öka frekvensen av allvarliga blödningar.

Eliquis, den enda perorala antikoagulantia som i samma dos signifikant reducerar alla primära endpoints  d.v.s. stroke eller systemisk embolism, större blödningar och även död jämfört med warfarin,är nu godkänt i Europa.
 

Referenser: 
1. Produktresumé för ELIQUIS® (apixaban).
2. Connolly SJ et al. N Engl J Med 2011; 364: 806–817.
3. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981–992. 

Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan