DIFLUCAN ®

Girl smiling

Diflucan (flukonazol) är avsett för behandling av och profylax mot en rad olika svampinfektioner, t.ex. koccidomykos, candidainfektion och tinea. För fullständig information se www.fass.se.

Diflucan 150 mg, 1 kapsel, är indicerat för behandling av akut vaginal candidainfektion eller akut candidabalanit.  Diflucan är ett alternativ där behandling med vagitorier eller kräm inte är lämplig. 

Diflucan 150 mg, 1 kapsel är receptbelagt fr.o.m. 1:a juni 2017.

Vilka fördelar för patienten ger Diflucan 150 mg, 1 kapsel?

 • En enda kapsel är hela behandlingen och kan påbörjas direkt på apoteket, till skillnad från lokal behandling som tas på kvällen vid sänggåendet.
  • Anledningen till att det räcker med en kapsel om 150 mg Diflucan är dess långa halveringstid (30 timmar).
  • Toppkoncentrationen av Diflucan i plasma uppnås 0,5 till 1,5 timmar efter intag.
  • Flukonazol har god penetration i alla studerade vävnadsvätskor.
 • Eftersom behandlingen är systemisk behandlas svampinfektionen även vid menstruation.
 • Tänk på att patienten själv får stå för kostnaden vid behandling eftersom den är icke-subventionerad.

Graviditet och amning

 • Diflucan ska inte användas under graviditet om inte särskilda skäl föreligger.
 • Flukonazol passerar över i modersmjölk men amning kan fortgå efter en engångsdos med normaldos 200 mg flukonazol eller lägre.

Kontraindikationer

 • Diflucan är kontraindicerat vid överkänslighet mot läkemedelssubstansen, något hjälpämne eller övriga azol-föreningar.
 • Diflucan ska inte administreras samtidigt som andra läkemedel som kan förlänga QT-intervallet och som metaboliseras genom cytokrom P450 3A4.
 • Diflucan ska inte ges i doser om 400mg per dag eller mer samtidigt med terfenadin.

För fullständig text om Varningar och försiktighet, se www.fass.se.
 

 

Läs Fass-texten för detta läkemedel

Fass-texten är LIFs läkemedelsinformationsdokument som är särskilt framtagen för förskrivare och vårdpersonal.
Välj förpackning och beredningsform i listan nedan, informationen hämtas direkt från FASS.se.
Du kan hitta mer information på www.fass.se
 
 
PP-DIF-SWE-0061, Mars 2018
Läkemedelsinformation från FASS.se
Välj i listan nedan vilken förpackning/beredningsform du vill se information om.

Diflucan Partnership räddar liv i tredje världen

Tillgången på effektiv behandling mot svampinfektioner är livsviktig för många människor med nedsatt immunförsvar på grund av till exempel hiv.

Diflucan Partnership är ett hjälpprogram i samarbete med den oberoende organisationen Direct Relief.

Läs mer här »