DEPO-PROVERA ®

P-sprutan - ett alternativ till den utvalda kvinnan

Depo-Provera (medroxiprogesteronacetat) är det enda depåpreparatet för parenteral administrering. Det är en mycket väl beprövad och väldokumenterad metod som ger kvinnan det högsta skyddet mot oönskade graviditeter bland samtliga gestagena metoder. (1) 

Medroxyprogesteronacetat är ett mycket väldokumenterat gestagen med lång halveringstid. Depo-Provera passar därför kvinnor som behöver långvarig antikonception och accepterar en långsam återkomst av fertiliteten efter avslutad behandling.

För vilka kvinnor är Depo-Provera ett lämpligt preventivmedel?

 • Kvinnor som har svårt att komma ihåg att ta ett oralt preventivmedel varje dag
 • Kvinnor som behöver långvarig antikonception och accepterar en långsam återkomst av fertiliteten
 • Kvinnor som bör undvika östrogen pga. känd/ökad risk för hjärtkärlsjukdom, hypertoni eller genomgången/ökad risk för VTE
 • Kvinnor med riskbeteenden (alkoholintag, oregelbundna vanor, sexuellt riskbeteende, förståndshandikappade och svårighet att kontrollera sin sexualitet
 • Kvinnor med BMI >30 pga. påtagligt ökad risk för djup ventrombos (VTE)
 • Kvinnor med epilepsi som önskar en hormonell metod, men riskerar otillräcklig effekt pga. Enzyminduktion. Effekten på benmassan bör beaktas. (1)
 • Kvinnor som genomgått ektopisk graviditet och behöver ett säkert preventivmedel
 • Kvinnor med problem/sjukdom som kräver planering av graviditeten
 • Kvinnor som inte vill avslöja sin preventivmedelsanvändning

Depo-Provera och bentäthet

Depo-Provera hämmar den endogena östrogenproduktionen vilket medför en liten tillfällig minskning av benmassan.

Undersökningar av bentätheten hos unga kvinnor (< 19 år) som använt Depo-Provera har visat negativa effekter på benmassan, vilket kan leda till att dessa kvinnor inte uppnår förväntad peak bone mass. Därför bör Depo-Provera endast i undantagsfall, dvs när alla andra metoder är olämpliga, förskrivas till unga kvinnor. (1)

Även hos kvinnor äldre än 19 år som använt Depo-Provera under en längre tid (> 2år) har man kunnat se en förlust av benmassa jämfört med hos icke-användare. Hos dessa kvinnor har man dock sett en snar återgång till normal benmassa efter avslutad användning av Depo-Provera. Fördelarna bör noga vägas mot risken för förlust av benmassa, och Depo-Provera bör endast användas för lång tids antikonception (> 2 år) när andra metoder är olämpliga. (1)

Eftersom minskad benmineralhalt (bone mineral density; BMD) kan förekomma hos premenopausala kvinnor, som får injektioner av medroxiprogesteronacetat (MPA) under en längre period , bör en risk/nytta-bedömning göras. I denna bedömning bör hänsyn tas till den reduktion av benmineralhalten som är naturlig vid graviditet och amning. (2)

Hos både vuxna och unga kvinnor tycks minskningen av benmineralhalten under behandling återställas betydligt efter utsättande av Depo-Provera och ökningen av den ovariella östrogenproduktionen. 

Depo-Provera bör endast förskrivas till unga (<18 år) kvinnor när andra metoder är olämpliga.(2)
 

Referenser;
1. Information från Läkemedelsverket 7: 2005. 
2. www.fass.se

 

Läs Fass-texten för detta läkemedel

Fass-texten är LIFs läkemedelsinformationsdokument som är särskilt framtagen för förskrivare och vårdpersonal. Välj förpackning och beredningsform i listan nedan, informationen hämtas direkt från FASS.se.

Du kan hitta mer information på www.fass.se
 

 

PP-GEP-SWE-0147, Mars 2018

Läkemedelsinformation från FASS.se

RELATERAT INNEHÅLL

 

Fler p-medel från Pfizer

RELATERAT INNEHÅLL

 

Fler p-medel från Pfizer

Fakta om Depo-Provera

 • Gestagen injektion var tredje månad
 • Det enda antikonceptionsmedlet för injektion
 • Högsta skyddet bland hormonella metoder (PI 0,1-0,5)
 • Bör endast förskrivas till unga (< 18 år) kvinnor när andra metoder är olämpliga på grund av risk för påverkan på benmassa

 

Depo Provera på Fass.se

Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan