BOSULIF ® (bosutinib)

Bosulif (bosutinib) är indicerat för behandling av vuxna patienter med Philadelphiakromosompositiv kronisk myeloisk leukemi (Ph+ KML) i kronisk fas, accelererad fas eller blastfas, som tidigare behandlats med en eller flera tyrosinkinashämmare och för vilka imatinib, nilotinib och dasatinib inte är lämpliga behandlingsalternativ.

Bosutinib tillhör läkemedelsgruppen kinashämmare. Bosutinib hämmar det onormala Bcr-Abl-kinaset som driver KML-sjukdomen. Bosutinib tas i tablettform och rekommenderad dos är 500 mg en gång dagligen.

De vanligaste biverkningarna efter behandling med bosutinib är diarré, illamående, trombocytopeni, kräkningar, buksmärta, hudutslag, anemi, feber, och förhöjt alaninaminotrasferas (ALAT).

Godkännandet baseras på data från Study 200, en öppen, enarmad, multicenterstudie i fas I/II som undersökte effekt och säkerhet av Bosulif 500 mg en gång dagligen hos 570 patienter med imatinibresistent eller intolerant KML, med skilda kohorter för sjukdom i kronisk, accelererad och blastfas, som tidigare behandlats med en tyrosinkinashämmare (TKI) (imatinib) eller flera TKI (imatinib följt av dasatinib och/eller nilotinib). Primärt effektmått i studien var frekvensen betydande cytogenetisk respons (MCyR, 0-35% Ph+ metafaser) vecka 24.

Referenser:
Bosulif produktresumé

Läs Fass-texten för detta läkemedel

Fass-texten är LIFs läkemedelsinformationsdokument som är särskilt framtagen för förskrivare och vårdpersonal. Välj förpackning och beredningsform i listan nedan, informationen hämtas direkt från FASS.se.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

Rapportera biverkningar till Pfizer

Rapportera biverkningar till Läkemedelsverket

Du kan hitta mer information på www.fass.se

 

Hälsoekonomi

Bosulif har bedömts av TLV och ingår sedan oktober 2013 i förmånssystemet. Kostnaden per behandlingsdag är lägre med Bosulif än med de båda jämförelsealternativen Sprycel och Tasigna. TLV gör därför bedömningen att behandling med Bosulif är kostnadsbesparande givet samma behandlingslängd och effekt.

Läs TLVs beslut i sin helhet (PDF, öppnas i nytt fönster) 

PP-BOS-SWE-0018, nov 2016

Läkemedelsinformation från FASS.se
Välj i listan nedan vilken förpackning/beredningsform du vill se information om.

Pfizer Medical Information

Nu har du möjlighet att själv söka bland våra medicinska dokument. Sök kring läkemedel, förskrivningsinformation, studier och mycket mer.

Läs mer om söktjänsten här »