ARTHROTEC ® FORTE

Läs Fass-texten för detta läkemedel

Fass-texten är LIFs läkemedelsinformationsdokument som är särskilt framtagen för förskrivare och vårdpersonal.
Välj förpackning och beredningsform i listan nedan, informationen hämtas direkt från FASS.se.

Du kan hitta mer information på www.fass.se

Läkemedelsinformation från FASS.se
Välj i listan nedan vilken förpackning/beredningsform du vill se information om.

Arthrotec® forte

Pfizer

Tablett med modifierad frisättning     Information om läkemedelsformer

(Vita, runda, bikonvexa tabletter graverade "Searle" ovanför "1421" på den ena sidan och fyra "A"omkring "75" på den andra sidan.)


Antiflogistikum med analgetisk och antipyretisk effekt + prostaglandinanalog med mukosa-protektiv verkan

  ReceptbelagtAlla förpackningar har förmån
 

Aktiva substanser

Diklofenak
Misoprostol

ATC-kod

M01AB55

(visar liknande läkemedel)

 

Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen


Information om innehållet på denna sida (öppnas i nytt fönster)   Vad är en FASS-text?

OK
Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-03-23.

Indikationer

Arthrotec Forte är indicerat för behandling av patienter som är i behov av det antiinflammatoriska läkemedlet diklofenak tillsammans med misoprostol.


Diklofenakkomponenten i Arthrotec Forte är indicerad för symtomatisk behandling av artros och reumatoid artrit. Misoprostolkomponenten i Arthrotec Forte är avsedd för patienter med ökad benägenhet för att utveckla NSAID-relaterade gastroduodenala ulcerationer.

Kontraindikationer

Arthrotec Forte är kontraindicerat till:

 • Patienter med aktiv gastrointestinal ulceration/blödning eller perforation eller andra aktiva blödningar t ex cerebrovaskulära blödningar.

 • Gravida kvinnor och kvinnor som planerar graviditet.

 • Patienter med känd överkänslighet mot diklofenak, acetylsalicylsyra, andra NSAID-preparat, misoprostol, andra prostaglandiner, eller annan substans i produkten.

 • Patienter som fått symtom på astma, urtikaria eller akutrinit vid intag av acetylsalicylsyra eller andra icke-steroid antiinflammatoriska medel.

 • Behandling av peri-operativ smärta vid bypass-operation av kranskärl (CABG).

 • Patienter med svår njur- och leversvikt.

 • Etablerad kroniskhjärtsvikt (NYHA II-IV), ischemisk hjärtsjukdom, perifer kärlsjukdom och/eller cerebrovaskulär sjukdom.

Dosering

Dosering

Biverkningar kan minimeras genom att lägsta effektiva dos används under kortast möjliga behandlingstid som är nödvändig för att kontrollera symtomen (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Vuxna

1 tablett 2 gånger dagligen tillsammans med måltid. Tabletten ska sväljas hel, inte tuggas.


Äldre/nedsatt njurfunktion/nedsatt hjärtfunktion/nedsatt leverfunktion

Det krävs ingen dosjustering hos äldre eller hos patienter med nedsatt leverfunktion eller lätt till måttlig njurinsufficiens eftersom farmakokinetiken inte förändras i någon kliniskt relevant utsträckning. Äldre patienter och patienter med njur-, hjärt- eller leverinsufficiens bör dock kontrolleras noga (se avsnitt Varningar och försiktighet och Biverkningar).


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av Arthrotec Forte hos barn under 18 år har inte dokumenterats.


Varningar och försiktighet

Varningar

Samtidig användning av Arthrotec Forte med systemiska NSAIDs, inklusive selektiva cyklooxygenas-2 (COX-2) hämmare bör undvikas, förutom till patienter som behöver acetylsalicylsyra i låga doser – försiktighet rekommenderas i dessa fall med noggrann övervakning. Samtidig användning av en systemisk NSAID och ytterligare en systemisk NSAID kan öka frekvensen av gastrointestinalulceration eller blödning.


Användning hos pre-menopausala kvinnor (se även avsnitt Kontraindikationer)

Arthrotec Forte bör inte användas av pre-menopausala kvinnor såvida de inte använder ett effektivt antikonceptionsmedel och har blivit informerade om riskerna att använda produkten vid graviditet (se avsnitt Fertilitet, graviditet och amning).


Försiktighetsmått

Risken för biverkningar kan minimeras genom att använda lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid som behövs för att kontrollera symtomen (se avsnitt Dosering och effekter på magtarmkanalen och hjärta/kärl nedan).

 • Nedsatt njur-/hjärta-/leverfunktion


Hos patienter med nedsatt njur-, hjärt- eller leverfunktion, liksom hos äldre, bör försiktighet iakttas eftersom användning av NSAIDs kan resultera i försämrad njurfunktion. Vid följande tillstånd bör Arthrotec Forte enbart användas vid speciella omständigheter och med täta kliniska kontroller: framskriden leversjukdom, allvarlig dehydrering.


Förhöjda ALAT/ASAT-värden observerades hos 3,1 % av patienterna i en stor studie där patienter behandlades med diklofenak under i genomsnitt 18 månader. Förhöjningen av ALAT/ASAT sker vanligen inom 1-6 månader. I kliniska studier har hepatit observerats hos patienter som behandlas med diklofenak och efter marknadsföring har andra leverreaktioner rapporterats, inklusive gulsot och leversvikt. Leverfunktion ska kontrolleras regelbundet vid diklofenak/misoprostolbehandling. Noggranna kontroller krävs om diklofenak/misoprostol används vid nedsatt leverfunktion. Diklofenakbehandlingen ska avbrytas om onormala levervärden kvarstår eller förvärras, om kliniska tecken och symptom på leversjukdom utvecklas eller om systemiska manifestationer uppkommer.


Diklofenaks metaboliter elimineras huvudsakligen via njurarna (se avsnitt Farmakokinetik). Det saknas studier som visar i vilken omfattning metaboliterna eventuellt ackumuleras hos patienter med nedsatt njurfunktion. Som med andra NSAIDs, vars metaboliter utsöndras via njurarna, bör patienter med signifikant nedsatt njurfunktion noggrant övervakas.


I sällsynta fall kan NSAIDs, inklusive Arthrotec Forte, orsaka interstitiell nefrit, glomerulit, papillär nekros och nefrotiskt syndrom. NSAIDs hämmar syntesen av renala prostaglandiner som är delaktiga i upprätthållandet av den renala perfusionen hos patienter med minskad renal genomblödning och blodvolym. Hos dessa patienter kan behandling med NSAIDs utlösa en njurinsufficiens, vanligtvis reversibel om NSAID-behandlingen avbryts. Patienter med kroniskhjärtsvikt, levercirrhos, njursjukdom inklusive nefrotiskt syndrom samt äldre, bör kontrolleras noggrant under behandling med NSAIDs, då de löper störst risk att drabbas av denna reaktion.


Adekvata kontroller och information krävs för patienter med hypertension och/eller mild till måttlig hjärtsvikt i anamnesen, eftersom vätskeretention och ödem har rapporterats i samband med NSAID-behandling.


Liksom för alla NSAID-preparat kan diklofenak/misoprostol utlösa hypertoni eller förvärra existerande hypertoni, vilket i båda fallen kan bidra till den ökade incidensen av kardiovaskulära händelser. NSAID-preparat, inklusive diklofenak/misoprostol, bör användas med försiktighet hos patienter med hypertoni. Blodtrycket ska kontrolleras noga i samband med insättning av behandling med diklofenak/misoprostol och under hela behandlingsperioden.


Patienter med betydande riskfaktorer för kardiovaskulära händelser (t.ex. hypertoni, hyperlipidemi, diabetes mellitus och rökning) ska endast behandlas med diklofenak efter noggrant övervägande.

Eftersom de kardiovaskulära riskerna med diklofenak kan öka med dos och exponeringstid, ska kortast möjliga behandlingstid och lägsta effektiva dygnsdos användas. Patientens behov av symtomlindring och svar på behandlingen ska utvärderas med jämna mellanrum.


Kliniska prövningar och epidemiologiska data tyder på att användning av diklofenak, särskilt i höga doser (150 mg dagligen) och vid långtidsbehandling, kan medföra en liten ökad risk för allvarliga arteriella trombotiska händelser (t ex hjärtinfarkt eller stroke).


Läkare och patienter bör vara uppmärksamma på utvecklingen av sådana händelser, även hos patienter utan tidigare kardiovaskulära symtom. Patienterna ska informeras om tecken och/eller symtom på allvarlig kardiovaskulärtoxicitet samt informeras om vad de ska göra ifall detta inträffar (se avsnitt Kontraindikationer).


 • Blod/mage-tarm

NSAIDs, inklusive Arthrotec Forte, kan orsaka allvarliga gastrointestinala (GI) biverkningar som inflammation, blödning, ulceration samt perforation av magsäcken, tunntarmen eller tjocktarmen vilket kan vara fatalt. Behandlingen ska avbrytas om GI-blödning eller ulceration uppstår hos patienter som behandlas med Arthrotec Forte. Dessa händelser kan inträffa när som helst under behandlingen, med eller utan varningssymtom eller hos patienter med allvarlig GI-händelse i anamnesen.


De patienter som har störst risk för gastrointestinala komplikationer av NSAIDs är:

 • patienter som behandlas med högre doser

 • äldre patienter

 • patienter med hjärt/kärlsjukdomar

 • patienter som samtidigt behandlas med acetylsalicylsyra, kortikosteroider, selektiva serotoninåterupptagshämmare

 • patienter som konsumerar alkohol

 • patienter med anamnes på eller aktiva gastrointestinala sjukdomar som ulceration, GI-blödning eller inflammatoriska tillstånd.


Försiktighet rekommenderas därför vid behandling av dessa patienter. Behandlingen bör inledas med lägsta möjliga dos (se avsnitt Kontraindikationer).


Patienter med anamnes på gastrointestinala biverkningar, särskilt äldre patienter, ska informeras om att vara uppmärksamma på ovanliga symtom från buken (framför allt gastrointestinala blödningar), särskilt i början av behandlingen och att om sådana uppträder ta kontakt med sjukvården. Försiktighet bör iakttagas för patienter som samtidigt behandlas med läkemedel som kan öka risken för ulcerationer eller blödningar, såsom orala kortikostereoider, selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) eller trombocythämmande medel såsom acetylsalicylsyra (se avsnitt Interaktioner). Samtidig användning av NSAID-preparat, såsom Arthrotec Forte, och orala antikoagulantia ökar risken för blödningar i och utanför magtarmkanalen och ska ges med försiktighet. Orala antikoagulantia inkluderar antikoagulantia av warfarin-/kumarintyp och nya orala antikoagulantia (t.ex. apixaban, dabigatran och rivaroxaban). Antikoagulation/INR ska övervakas hos patienter som tar antikoagulantia av warfarin-/kumarintyp (se avsnitt Interaktioner).


Arthrotec Forte kan i likhet med andra NSAIDs minska trombocytaggregationen och förlänga blödningstiden. Extra noggrann övervakning rekommenderas vid hematopoetiska störningar, vid tillstånd med koagulationsdefekt eller hos patienter med cerebrovaskulär blödning i anamnesen.


Försiktighet bör iakttas hos patienter som lider av ulcerös kolit eller Crohn's sjukdom, eftersom dessa tillstånd kan förvärras (se avsnitt Biverkningar).


Försiktighet bör iakttas vid behandling av äldre patienter och patienter som behandlas med kortikosteroider, andra NSAIDs eller antikoagulantia (se avsnitt Interaktioner).

 • Hudreaktioner

Allvarliga hudreaktioner, vissa med fatal utgång, inklusive exfoliativ dermatit, Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys har rapporterats i mycket sällsynta fall i samband med NSAID behandling (se avsnitt Biverkningar). Risken för dessa reaktioner förefaller vara störst i början av behandlingen, då majoriteten av dessa fall uppkommit under första behandlingsmånaden. Behandling med Arthrotec Forte ska avbrytas vid första tecken på hudutslag, slemhinneskada eller annat tecken på överkänslighet

 • Överkänslighet

NSAIDs kan utlösa bronkospasm hos patienter som har eller har haft bronkialastma eller allergisk sjukdom.

 • Långtidsbehandling

Alla patienter som erhåller långtidsbehandling med NSAIDs bör som förebyggande åtgärd följas med avseende på t ex njur- och leverfunktion samt blodstatus. Vid långtidsbehandling med höga doser analgetika/antiiflammatoriska medel kan huvudvärk uppstå. Behandla inte sådan huvudvärk med högre doser av läkemedlet.


 • Arthrotec Forte kan maskera feber och därmed en underliggande infektion.

 • Patienter med sällsynta ärftliga tillstånd av galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption ska inte använda detta läkemedel.

Interaktioner

NSAIDs kan försämra den natriuretiska effekten av diuretika beroende på hämning av den intrarenala prostaglandinsyntesen. Samtidig behandling med kaliumsparande diuretika kan åtföljas av ökade serum-kaliumnivåer, följaktligen bör serumkalium kontrolleras.


Beroende på effekten på renala prostaglandiner kan NSAID som diklofenak öka ciklosporins nefrotoxicitet. När det ges tillsammans med ciklosporin fördubblas den systemiska exponeringen för diklofenak. Det är klokt att börja med den lägsta dosen Arthrotec Forte och övervaka noga avseende tecken på toxicitet.


Det finns en potentiellt ökad risk för nefrotoxicitet när NSAIDs ges samtidigt med takrolimus.


Plasmanivåer av litium- och digoxin vid steady-state kan öka och ketokonazolnivåerna kan minska.


Farmakodynamiska studier med diklofenak har inte visat någon förstärkning av orala hypoglykemika och antikoagulantia. Eftersom interaktioner emellertid har rapporterats för andra NSAID, rekommenderas ändå försiktighet och adekvat kontroll (se uppgift om trombocytaggregation under Försiktighet).


På grund av minskad trombocytaggregation rekommenderas också försiktighet vid bruk av Arthrotec Forte tillsammans med antikoagulantia. NSAIDs kan förstärka effekten av antikoagulantia, som warfarin, trombocytaggregationshämmande medel, som acetylsalicylsyra, samt serotoninåterupptagshämmare (SSRIs) vilket kan leda till en ökad risk för gastrointestinal blödning (se avsnitt Varningar och försiktighet).


När diklofenak administrerades tillsammans med acetylsalicylsyra minskade proteinbindningen av diklofenak. Clearance av fritt diklofenak påverkades dock inte. Den kliniska signifikansen av denna interaktion är inte känd, men liksom för andra NSAID-preparat rekommenderas i allmänhet inte samtidig administrering av diklofenak/misoprostol och acetylsalicylsyra på grund av den potentiella risken för ökade gastrointestinala biverkningar.


Fall av hypo- och hyperglykemi har rapporterats när diklofenak använts tillsammans med antidiabetika.


Försiktighet rekommenderas när metotrexat ges samtidigt med NSAIDs, då NSAIDs eventuellt kan öka toxiciteten genom förhöjda plasmanivåer av metotrexat, särskilt hos patienter som får höga doser metotrexat.


Samtidig användning av andra NSAIDs eller kortikosteroider kan öka frekvensen av gastrointestinalulceration eller blödningar, samt öka frekvensen av biverkningar generellt.


Blodtryckssänkande medel inklusive diuretika, ACE-hämmare, Angiotensin II-antagonister och betablockerare: NSAIDs kan försämra effekten av diuretika och andra blodtryckssänkande medel, inklusive ACE-hämmare, angiotensin II-antagonister och betablockerare.


En ökad risk för akutnjurinsufficiens, vanligtvis reversibel, kan förekomma hos patienter med nedsatt njurfunktion (t ex uttorkade patienter eller hos äldre) när ACE-hämmare eller angiotensin II-antagonister och/eller diuretika kombineras med NSAIDs. Interaktionsrisken bör övervägas för patienter som samtidigt behandlas med Arthrotec Forte samt ACE-hämmare eller en angiotensin II-antagonist och/eller diuretika.


Antacida kan fördröja absorptionen av diklofenak. Antacida innehållande magnesium har visats förvärra misoprostol-orsakad diarré.


Djurdata tyder på att NSAIDs kan öka risken för krampanfall i samband med behandling med antibiotika av kinolon-typ. Patienter som tar NSAIDs och kinoloner kan löpa en ökad risk att få krampanfall.


NSAIDS bör inte användas under 8-12 dagar efter intag av mifepriston, då NSAIDs kan minska effekten av mifepriston.


Försiktighet rekommenderas om diklofenak skrivs ut samtidigt som svaga CYP2C9-hämmare (t.ex. sulfinpyrazon och vorikonazol), då detta kan leda till signifikant ökning av maximal plasmakoncentration och exponering för diklofenak på grund av hämmad nedbrytning av diklofenak. Försiktighet rekommenderas också när diklofenak skrivs ut samtidigt som måttliga CYP2C9-hämmare (t.ex. flukonazol, mikonazol och amiodaron). Samtidig administrering av diklofenak och dessa måttliga CYP2C9-hämmare har inte studerats men förväntas leda till kraftigare interaktion.


Vorikonazol ökade Cmax och AUC för diklofenak (engångsdos om 50 mg) med 114 % respektive 78 %.
Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori D.

Arthrotec Forte är kontraindicerat till gravida kvinnor och till kvinnor som planerar graviditet, eftersom misoprostol inducerar uterina sammandragningar under graviditeten, vilket kan leda till missfall, prematur födsel och fosterdöd. Misoprostol har även visats vara associerat med missbildningar. Diklofenak kan även orsaka för tidig slutning av ductus arteriosus.


En hämmad prostaglandinsyntes kan inverka negativt på graviditeten. Data från epidemiologiska studier tyder på att missfallsrisken är högre efter användning av prostaglandinsynteshämmare tidigt i graviditeten. Administrering av prostaglandinsyntes-hämmare till djur har visats resultera i ökade förluster före och efter implantation.


Kvinnor i fertil ålder ska inte börja använda Arthrotec Forte förrän graviditet uteslutits, och de ska vara fullt informerade om vikten av fullgod kontraception under behandlingen. Vid misstänkt graviditet ska läkemedelsbehandlingen avbrytas.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp III.

Hos modern metaboliseras misoprostol snabbt till misoprostolsyra som är biologiskt aktivt och som utsöndras i bröstmjölk. Diklofenak utsöndras i bröstmjölk i mycket små mängder. Generellt sett är potentiell påverkan på spädbarn som exponerats för misoprostol och dess metaboliter via amning okänd. Dock är diarré en känd biverkan av misoprostol och kan förekomma hos spädbarn till ammande mödrar. Arthrotec Forte ska därför inte ges till ammande mödrar.

Fertilitet

Baserat på verkningsmekanismen kan NSAID, däribland diklofenak/misoprostol, fördröja eller förhindra att äggblåsorna rupturerar, vilket har satts i samband med reversibelinfertilitet hos en del kvinnor. Man bör överväga att sätta ut NSAID-preparat såsom diklofenak/misoprostol hos kvinnor som har svårt att bli gravida eller genomgår fertilitetsutredning.

Trafik

Patienter som under NSAID-behandling besväras av yrsel eller andra CNS-störningar bör avstå från att köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar

Förekomsten av biverkningar rapporterade i kontrollerade kliniska studier med Arthrotec Forte hos fler än 2000 patienter är redovisade i tabellen nedan. Dessutom redovisas biverkningar som rapporterats efter lansering där frekvenser inte kan fastställas från tillgängliga data, såsom spontanrapporter, under rubriken ”okänd frekvens”. Gastrointestinala biverkningar är de vanligast rapporterade. I allmänhet var biverkningsprofilen för diklofenak/misoprostol hos patienter 65 år och äldre (556 personer) likartad den hos yngre patienter (1 564 personer). Den enda kliniskt relevanta skillnaden var att patienter som var 65 år och äldre verkade vara mindre toleranta mot gastrointestinala effekter av diklofenak/misoprostol när detta gavs tre gånger per dag.


Klassificering av organsystem

 Mycket vanliga

(>1/10)

Vanliga

(1/100, <1/10)

Mindre vanliga (1/1000, <1/100)

Sällsynta

(1/10 000, <1/1000)

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Okänd frekvens

(Erfarenheter efter lansering)

Infektioner och infestationerVaginalinfektionAseptisk meningit1

Blodet och lymfsystemetTrombo-cytopeniAplastisk anemi, agranulocytos, hemolytisk anemi, leukopeni, hämmad trombocyt-aggregation

Immunsystemet
Anafylaktisk reaktion


Överkänslighets-reaktioner

Metabolism och nutrition


Anorexi, vätskeretention

Psykiska störningar


SömnlöshetMardrömmar

Psykotiska reaktioner, desorientering, depression, oro, humör-förändringar, irritation

Centrala och perifera nervsystemet


Huvudvärk, yrsel

Cerebrovaskulär sjukdomKrampanfall, minnesstörningar, dåsighet, tremor, smakstörningar, parestesier

ÖgonDimsynSynstörningar

Öron och balansorgan


Tinnitus

HjärtatHjärt-infarktHjärtsvikt, palpitationer

BlodkärlHypertoniChock, hypotension, vaskulit

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinumDyspnéAstma, pneumonit

Magtarm-kanalen

Magsmärta, diarré2, illamående, dyspepsi

Gastrit, kräkningar, flatulens, uppstötningar, förstoppning, peptiskt ulcus, gastro-intestinalinflammation, duodenit, esofagit

Stomatit, gastro-intestinal blödning3

Pankreatit


Gastrointestinalperforation3, melena, hematemes, ulcerös colit, Chrohn`s sjukdom, esofagus-skada, munsår, glossit, tungödem, muntorrhet

Lever och gallvägar
Hepatit, ikterus

Leversvikt

Fulminanthepatit

Hud och subkutanvävnad


Utslag, pruritus

Purpura, urtikaria

Angioödem

Bullösa hudutslag

Erythema multiforme, toxisk epidermal nekrolys4, Stevens-Johnsons syndrom4, exfoliativ dermatit4, Henoch-Schönleins purpura, slemhinneutslag, vesikulära utslag, fotosensitivitets-reaktioner, alopeci

Njurar och urinvägar


Njursvikt, akutnjursvikt, renal papillär nekros, interstitiell nefrit, nefrotiskt syndrom, proteinuri, hematuri, glomerulonefrit, glomerulonefrit minimal lesion, glomerulonefrit membranös, nedsatt njurfunktion

Graviditet, puerperium och perinatalperiod


Fosterdöd, uterusruptur, ofullständig abort, prematur födsel, anafylaktoid reaktion vid graviditet, kvarhållen placenta eller membran, onormala uterus-sammandragningar

Reproduktions-organ och bröstkörtelMenorragi, methrorrhagi, vaginal-blödningar, post-menopausala blödningar, menstruations-rubbningar

Smärtor i brösten, dysmenorré


Uterin blödning, uterin spasm, nedsatt fertilitet hos kvinnor

Medfödda och/eller genetiska störningar
MissbildningarAllmänna symtom och/eller symtom vid administrerings-ställetÖdem5, feber, frossaBröstsmärta, ansiktsödem, trötthet, inflammation

Undersökningar


Ökning av alaninaminotransferas, ökning av alkaliskt fosfatas i blodet

Ökning av aspartatamino-transferasSänkning av hemoglobin, ökning av bilirubin

Skador och förgiftningar och behandlings-

komplikationer


Uterusperforation


1Symptom på aseptisk meningit (stel nacke, huvudvärk, illamående, kräkningar, feber eller nedsatt medvetandegrad) har rapporterats vid behandling med NSAIDs. Patienter med autoimmun sjukdom (t ex SLE och andra bindvävssjukdomar) tycks vara mer mottagliga.


2Diarréer är oftast milda till måttliga och övergående, och kan minskas genom att Arthrotec Forte tas i samband med måltid samt genom att undvika användning av antacida innehållande övervägande magnesium.


3Gastrointestinalperforation eller blödning kan ibland vara fatal, särskilt hos äldre (se avsnitt Varningar och försiktighet).


4I mycket sällsynta fall har allvarliga hudreaktioner, i vissa fall med fatal utgång, rapporterats (se avsnitt Varningar och försiktighet).


5Särskilt hos patienter med hypertoni eller nedsatt njurfunktion (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Eftersom precisa och/eller tillförlitliga beräkningsmetoder saknas tillåter inte systemet med spontana biverkningsrapporter där data efter lansering samlas en medicinskt meningsfull frekvensberäkning av biverkningar.


Med hänsyn till den relativa rapporteringsfrekvensen av biverkningar sedda efter lansering var biverkningar från magtarmkanalen de vanligast förekommande (de utgjorde ca 45 % av alla fallrapporter i företagets databas) följt av hud/överkänslighetsreaktioner. Detta överensstämmer med den kända biverkningsprofilen för NSAID-preparat.


Kliniska prövningar och epidemiologiska data visar genomgående på en ökad risk för arteriella trombotiska händelser (t.ex. hjärtinfarkt eller stroke) i samband med diklofenakbehandling, särskilt vid höga doser (150 mg dagligen) och långtidsbehandling (se avsnitt Kontraindikationer och Varningar och försiktighet).

Överdosering

Den toxiska dosen av Arthrotec Forte har inte fastställts och det finns ingen erfarenhet av överdosering. Intensifiering av de farmakologiska effekterna kan uppträda vid överdosering.


Symtom

Kliniska tecken som kan tyda på överdosering av misoprostol är sedering, tremor, kramper, dyspné, buksmärtor, diarré, feber, hjärtklappning, hypotoni eller bradykardi.


Behandling

Behandling av akut förgiftning med NSAIDs består huvudsakligen av symptomatiska och understödjande åtgärder. Det är tillrådligt att vidtaga åtgärder för att minska absorptionen av nyligen intaget läkemedel genom att framkalla kräkningar, magsköljning eller medicinskt kol.


Forcerad diures kan vara till nytta eftersom diklofenak- och misoprostolmetaboliter utsöndras i urinen (under förutsättning att patienten inte utvecklar njursvikt vid diklofenaköverdosering). Särskilda åtgärder såsom hemodialys eller hemoperfusion påskyndar sannolikt inte elimineringen av diklofenak och misoprostol med tanke på den höga proteinbindningen och omfattande metabolismen.
Farmakodynamik

Arthrotec Forte är ett antiinflammatoriskt läkemedel av icke steroid natur som har symtomatisk effekt vid behandling av artrittillstånd. Denna effekt beror på förekomsten av diklofenak som visats ha anti-inflammatoriska och analgetiska egenskaper.


Arthrotec Forte innehåller också den gastroduodenalt mukosaskyddande komponenten misoprostol som är en syntetiskprostaglandin E1-analog som stimulerar produktionen av flera mukosaskyddande komponenter.


Arthrotec Forte givet två gånger dagligen ger 0,2 mg mindre misoprostol jämfört med Arthrotec givet tre gånger dagligen, men samma dagliga dosdiklofenak (150 mg). Arthrotec Forte kan ge ett bättre terapeutiskt förhållande mellan substanserna för vissa patienter.

Farmakokinetik

Den farmakokinetiska profilen för diklofenaknatrium och misoprostol efter oral engångs- eller flerdos-administrering av Arthrotec Forte är likvärdig med de profiler som uppvisas när preparaten ges var för sig. Det finns inga farmakokinetiska interaktioner mellan de två komponenterna frånsett en liten sänkning av Cmax för diklofenaknatrium vid samtidig administrering med misoprostol.


Diklofenaknatrium absorberas fullständigt i mag-tarmkanalen efter peroral tillförsel på fastande mage. Endast 50 % av den absorberade dosen är systemiskt tillgänglig beroende på första passage-metabolismen. Vid engångsdos under fasteförhållanden uppnås maximala plasmanivåer efter 2 timmar (variation 1-4 timmar). Efter intag av föda ökar Tmax för diklofenak till 4 timmar. Arean under plasmakoncentrationskurvan (AUC) är dosrelaterad inom området 25 mg – 150 mg. Vid administrering av Arthrotec Forte med tillsammans med föda reduceras absorptionen av diklofenak vid steady-state, Cmax och AUC reduceras med ca 40 % respektive 20 %.


Den slutliga halveringstiden är cirka 2 timmar. Clearance och distributionsvolym är cirka 350 ml/minut respektive 550 ml/kg. Mer än 99 % av diklofenaknatrium är reversibelt bundet till humant plasmaalbumin. Det har visats att detta inte är åldersberoende. Diklofenak metaboliseras främst via cytokrom P450 CYP2C9 i levern. Patienter som man vet eller misstänker är långsamma CYP2C9-metaboliserare baserat på tidigare anamnes/erfarenhet av andra CYP2C9-substrat ska ges diklofenak med försiktighet, eftersom de redan kan ha onormalt höga plasmanivåer på grund av försämrad metabol clearance.


Diklofenaknatrium elimineras genom metabolism och därefter genom urin- och gallutsöndring av glukoronid och metaboliternas sulfatkonjugat. Cirka 65 % av dosen utsöndras i urinen och 35 % i gallan. Mindre än 1% av modersubstansen utsöndras oförändrad.


Misoprostol absorberas snabbt och nästan fullständigt och genomgår snabb metabolism till sin aktiva metabolit, misoprostolsyra, som elimineras med en halveringstid på cirka 30 minuter. Man har inte funnit någon ackumulering av misoprostolsyra i flerdosstudier och plasma steady-state uppnåddes inom 2 dagar. Misoprostolsyrans serum-proteinbindning är mindre än 90 %. Cirka 70 % av given dosen utsöndras i urin, huvudsakligen som biologiskt inaktiva metaboliter.


Endos- och flerdosstudier har utförts där man jämfört Arthrotec Fortes farmakokinetik med komponenterna diklofenak 75 mg och misoprostol 0,2 mg givna var för sig. Bioekvivalens mellan de två metoderna att tillföra diklofenak är påvisbar för AUC och för absorptionshastighet (Cmax/AUC). I steady-state jämförelser under fastande förhållanden är bioekvivalens påvisad beträffande AUC. Föda reducerar hastigheten och omfattningen av absorptionen av diklofenak för både Arthrotec Forte och samtidigt administrerad diklofenak. Trots praktiskt taget identiska medelvärden på AUC hos icke-fastande, fastställdes ej statistisk steady-state bioekvivalens. Detta beror emellertid på den breda variationskoefficienten i dessa studier pga stora inter-individuella olikheter i absorptionstid och den omfattande första passage-metabolismen som förekommer med diklofenak.


Bioekvivalens uttryckt som AUC (0-24 timmar) är påvisbar när man jämför steady-state farmakokinetiken av Arthrotec Forte givet två gånger dagligen med diklofenak 50 mg/ misoprostol 0,2 mg givet tre gånger dagligen. Båda regimer tillför en total daglig dos på 150 mg diklofenak.


Med hänsyn tagen till administreringsväg av misoprostol, påvisades bioekvivalens efter en enstaka dos Arthrotec Forte eller misoprostol enbart. Under steady-state-förhållanden minskar föda misoprostols Cmax efter intag av Arthrotec Forte och försenar absorptionen en aning, men AUC är jämförbar.

Prekliniska uppgifter

Tillägg av misoprostol i djurstudier med samadministrering ökade inte diklofenaks toxiska effekter. Kombinationen visade sig varken vara teratogen eller mutagen. De individuella komponenterna ger inte belägg för carcinogen potential.


Flerfaldigt högre dos misoprostol än rekommenderat har hos djur föranlett hyperplasi av ventrikelslemhinnan. Detta karaktäristiska svar på E-prostaglandiner återgår till det normala vid utsättning av substansen.

Innehåll

Varje tablett består av en magsaftresistent kärna innehållade 75 mg diklofenaknatrium. Runtom denna finns ett hölje av 0,2 mg misoprostol. Hjälpämnen: Varje tablett innehåller 19,5 mg laktosmonohydrat

Kärna:Laktos, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, povidon K-30, magnesiumstearat. Hölje/dragering: metylakrylsyra copolymer typ C, natriumhydroxid, talk, trietylcitrat, hypromellos, krospovidon, hydrerad ricinolja, kolloidal vattenfri kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen.

Förpackningsinformation

ARTHROTEC® FORTE
Tablett med modifierad frisättning Vita, runda, bikonvexa tabletter graverade "Searle" ovanför "1421" på den ena sidan och fyra "A"omkring "75" på den andra sidan.
20 styck blister, 129:-, F, Övriga förskrivare: tandläkare
100 styck blister, 140:99, F, Övriga förskrivare: tandläkare